Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw

Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

I.  W zakresie postępowania z odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 2. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 4. Wydawanie zezwolenia na transport odpadów,
 5. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
 6. Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
 7. Wyrażanie zgody na zamkniecie składowiska odpadów lub jego części.

II.  W zakresie prawa wodnego:

 1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na: szczególne korzystanie z wód, regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wody, wykonywanie urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,
 2. Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,
 3. Ustanawianie strefy ochronnej bezpośredniej ujęć wody,
 4. Ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 5. Ustalanie szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla ich właścicieli,
 6. Zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą,
 7. Nakładanie obowiązku wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymywania urządzeń zapobiegających szkodom, opracowania lub zaktualizowania instrukcji gospodarowania wodą albo instrukcji utrzymywania systemu urządzeń melioracji wodnych – w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mające wpływ na wykonywanie pozwolenia wodno-prawnego,
 8. Wykonywanie przeglądu pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń,
 9. Stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno-prawnego,
 10. Zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 11. Włączanie zakładów do spółki wodnej,
 12. Zwracanie uwagi organom spółki wodnej na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń,
 13. Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
 14. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 15. Stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej w przypadku niezgodności z prawem lub statutem spółki,
 16. Rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu,
 17. Ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
 18.  Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

III.  W zakresie ochrony środowiska:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 3. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia,
 4. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zgłoszenia,
 5. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedkładania ich wyników,
 6. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,
 7. Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 8. Nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 9. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

IV.  W zakresie ochrony gruntów rolnych:

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 3. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

V.  W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 3. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych,
 4. Wyrażenie zgody na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 5. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Społecznej Straży Rybackiej, uchwalaniem jej regulaminów,
 6. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

VI.  W zakresie geologii i górnictwa:

 1. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
 2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 3. Przyjmowanie zgaszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 4. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
 5. Nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
 6. Wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
 7. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
 8. Wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
 9. Ustalanie opłat eksploatacyjnych za wydobywanie, poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin bez wymaganej koncesji.

VII.  W zakresie ochrony przyrody:

 1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 2. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 3. Popularyzacja ochrony przyrody,
 4. Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 5. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew.

VIII.  W zakresie gospodarki leśnej:

 1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadku nie wywiązania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
 2. Zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
 3. Wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi,
 4. Przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 5. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. Składanie wniosków o uznanie lasu za ochronny,
 7. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
 8. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych oraz kontrolowanie wykonania zadań określonych w tych planach,
 9. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

  IX.  W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia:

 1. Wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania,
 2. W przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu kosztu sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
 3. Dokonywanie oceny udatności upraw.

  X.  W zakresie prawa łowieckiego:

 1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 2. Wydawanie zezwoleń w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 3. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 4. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 5. Naliczanie czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 15:39
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  23-02-2016 11:01
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 23274
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×