Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 Pl. Wolności12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161)

Rozpoczęcie sprawy:
zgłoszenie złożone w Sekretariacie lub przesłane pocztą

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek,
 2. Projekt zagospodarowania działki (mapa do celów projektowych) z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia, stanowiącej zwarty obszar(*) o regularnych granicach oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni z rozbiciem na działki, klasoużytki, wyrażonym w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha – wykonany przez osobę uprawnioną. (3 egzemplarze w przypadku budynku jednorodzinnego lub 2 egzemplarze + 1 egzemplarz dla każdej ze stron postępowania w przypadku innej inwestycji),
 3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 4. Dokument określający wartość gruntu podlegającego wyłączeniu, w przypadku gdy trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia należności i/lub opłat rocznych. (Nie dotyczy budynku mieszkalnego na pow. do 500m2),
 5. W przypadku wniosku składanego przez Pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. (Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu),
 6. Inne wymagane prawem dokumenty.

Opłaty:
za wyłączenie gruntu uiszcza się należność jednorazową i/lub opłaty roczne przez okres 10 lat w razie trwałego wyłączenia a w przypadku nietrwałego wyłączenia opłaty roczne przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji 

Czas załatwienia sprawy: 
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy)

Zakończenie sprawy:
decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 

Inne istotne informacje (uwagi):
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Obszar przewidziany do wyłączenia powinien obejmować grunty zajęte pod:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,
 • położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki,
 • inne budynki niemieszkalne w tym biurowe, przemysłowe, handlowo usługowe, garaże, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie  z produkcji rolniczej wymagają gleby pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. 

 

DOCwniosek-o-wylaczenie-gruntow-z-produkcji-rolnej-05.2019.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 08:42
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2019 10:10
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5371
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×