Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

 

 

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

I (pierwszy)  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej Skarbu Państwa położonej
w Kuźnicy Dąbrowskiej

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa – oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  Powiatu Namysłowskiego jako działka nr 24, k. m. 1 o pow. 0.0658 ha w obrębie Kuźnica Dąbrowska, Gmina Świerczów. Działka ma kształt regularny, jest nieogrodzona i niezagospodarowana, przylega do drogi gruntowej. W otoczeniu działki znajdują się sieć elektroenergetyczna i wodociąg. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym z 1900 r., który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek ma powierzchnię użytkową 73 m2, jest dwukondygnacyjny, składa się z: trzech pokoi, kuchni i klatki schodowej. Dom pokryty jest dachem dwuspadowym drewnianym krytym dachówką wymagającym naprawy. Stropy i schody są uszkodzone, stolarka drzwiowa, okienna i podłogi zniszczone, instalacja elektryczna zdewastowana, brak przyłącza wodociągu. Dom od wielu lat niezamieszkany w złym stanie technicznym. Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów: A/MR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr OP1U/00053278/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nie jest ona obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
 3. Cena wywoławcza wynosi 44.100,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto złotych 00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 4. Minimalna wysokość postąpienia 450,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 5. Wadium wynosi  2.210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100). Wadium ma być wpłacane w polskich złotych. Wadium należy wpłacić do dnia 09.06.2014 r. włącznie.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. W tytule dowodu wpłaty wadium należy wpisać:" Wadium – Kuźnica Dąbrowska".
 7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2014 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 9. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
 10. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 11. Starosta  Namysłowski  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 12. Ogłoszenie I (pierwszego), przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonego do sprzedaży obejmującego przedmiotową nieruchomość – Zarządzenie Nr 28/12/2013 Starosty Namysłowskiego z dnia 16.12.2013 r.. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 12.03.2014 r. do dnia 01.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w Nasz Powiat Namysłowski Nr 1 (22) luty 2014 r.. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 23.04.2014 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
 13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 11, tel. 77 410 36 95 wew. 155.

  Pliki do pobrania:
  1. PDFZarządzenie SN nr 17-05-2014 z dnia 12.05.2014.pdf

   

   

                       Starosta Namysłowski

                          Julian Kruszyński

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-05-2014 09:31
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • zmodyfikowano:
  16-05-2014 09:44
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 3422
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×