Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną

Mając na uwadze zapisy art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2014r. poz. 627 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przygotował wzory arkuszy zgłoszenia przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną. Celem takiego działania jest możliwie dokładne zebranie informacji na temat skali tego zjawiska, co może być istotne przy określeniu jego wpływu na populacje. Informacje zebrane w ten sposób mogą również okazać się niezbędne podczas planowania różnego rodzaju przedsięwzięć, np.: projektowania przejść dla zwierząt przy inwestycjach drogowych, czy linii napowietrznych.

Zgodnie z zapisem art. 58 ust. 3 ustawy każdy, kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego ochroną ścisłą lub wydrę, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Załączone poniżej arkusze ułatwią dokonywanie zgłoszeń: