Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

Zadania wydziału 

1. W zakresie zarządzania mieniem powiatu:

1) Przygotowywanie, aktualizacja i przedstawienie do akceptacji planu zarządzania powiatowym zasobem nieruchomości,

2) Przygotowywanie, aktualizacja i przedstawienie do akceptacji plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem majątkiem,
3) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz nadzorowanie kierowników jednostek w zakresie prawidłowości i legalności gospodarowania mieniem powierzonym    do realizowania zadań statutowych,

4) Współpraca w wykonywaniu czynności związanych z ubezpieczeniem zarządzanego majątku powiatu,

5) Współpraca z wydziałem właściwym w zakresie ewidencji składników majątkowych i wykonywania sprawozdań ze stanu majątku,

6) Współpraca z wydziałem właściwym w zakresie przeprowadzania okresowych inwentaryzacji składników majątkowych majątku powiatu,

7) Udział w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej,

8) Opracowywanie na potrzeby Zarządu i Rady Powiatu dokumentów o charakterze informacyjno – sprawozdawczym,

9) Zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

10) Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,

11) Wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

12) Sporządzanie umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,

13) Prowadzenie centralnego rejestru umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości (z aneksami),

14) Kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania wody, prądu, gazu oraz odprowadzenia i wywozu nieczystości,

15) Monitoring i kontrola stanu budynków, sprawowanie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za konserwację i bieżące naprawy,

16) Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,

17) Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w zakresie zarządzanego mienia Powiatu.

2. W zakresie przygotowania i nadzoru nad realizacją powiatowych inwestycji i remontów:

1) Koordynowanie i nadzorowanie inwestycji powiatowych.

2) Sporządzanie projektów planów inwestycyjnych.

3) Przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji. 

4) Uzgadnianie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.

5) Przygotowanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania.

6) Nadzór inwestorski nad realizacją i rozliczeniem zadań remontowych i inwestycyjnych oraz kontrola realizacji zapisów umów.

7) Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Powiat zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi.

8) Przedstawianie Zarządowi Powiatu wniosków dotyczących realizacji inwestycji.

9) Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność powiatu a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.

10) Prowadzenie remontów (bez bieżącego utrzymania) w budynkach stanowiących własność powiatu a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym powiatu, w tym weryfikacja kosztorysów. 

11) Współpraca w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych.

12) Współpraca w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych

zadań inwestycyjnych.

13) Kontrola zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

16) Parafowanie umów i faktur pod katem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W zakresie prowadzenia spraw zamówień publicznych w powiecie dla wszystkich jednostek organizacyjnych i SP ZOZ:

1) Przeprowadzanie postępowań w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez powiat namysłowski, starostę namysłowskiego, starostwo powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powyżej 14 000 EURO.

2) Przyjmowanie wniosków o przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników komórek organizacyjnych starostwa powiatowego i dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3) Weryfikacja złożonych dokumentów i ewentualne ich uzupełnienie.

4) Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego.

5) Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

a) sporządzenie wniosków o przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówień publicznych,

b) przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,

c) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.

7) Przygotowywanie informacji na tablice ogłoszeń, do prasy, przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, zamieszczanie ogłoszeń w BIP-ie.

8) Umieszczanie i bieżąca aktualizacja w BIP-ie informacji, o których mowa w uchwale Zarządu Powiatu Namysłowskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych oraz zarządzeniach Starosty Namysłowskiego.

9) Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi zamówieniami  publicznymi oraz w zakresie dotyczącym Biuletynu Zamówień Publicznych.

10) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, aktywne uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, a w szczególności:

a) informowanie uczestników postępowania,

b) sprzedaż specyfikacji,

c) udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania,

d) zbieranie ofert.

11) Organizowanie i koordynacja nad pracami komisji przetargowych.

12) Nadzór i weryfikacja dokumentów z posiedzeń komisji przetargowych.

13) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z zamówień publicznych.

14) Powiadamianie o wynikach i umawianie stron na podpisanie umowy.

15) Przygotowywanie umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

16) Opracowywanie i aktualizacja projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.

17) Pomoc komórkom organizacyjnym starostwa powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

18) Uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielanie zamówień publicznych,

19) Opracowywanie i przygotowywanie ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, wzorców postępowania przy udzielaniu zamówień we współpracy z Radcą Prawnym,

20) Upowszechnianie doświadczeń w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

21) Realizowanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz informowanie Starosty Namysłowskiego o przypadkach naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, stwierdzonych w związku z realizowanymi zadaniami.

22) Opracowywanie, gromadzenie i ewidencjonowanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji dotyczących zmian przepisów o zamówieniach publicznych ze stosowania prawa o zamówieniach publicznych w starostwie powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.

23) Sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych na Zarząd Powiatu.

24) Sporządzanie rocznych sprawozdań  z realizacji zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych.

25) Prowadzenie centralnego rejestru umów w sprawie zamówień publicznych (z aneksami).