Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Ogólne zasady wydawania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej

 

 1. Informacje – kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I, II lub III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu namysłowskiego.

 1. Wymagane dokumenty:

2.1 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

2.2 Załącznik do wniosku – dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 1. Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia

3.1 Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:

 1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych;
 2. o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
 • Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
 • Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 • Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje również wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku czas: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
 • Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłat za zezwolenie w tej kategorii.

3.2 Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

 • Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 • Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, który będzie wykonywał przejazd.

3.3 Zezwolenie kategorii III – VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.

 • Zezwolenie wydaje:
 1. właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii III,
 2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zezwoleń kategorii IV – VI.
 • Zezwolenie kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.
 • Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla zezwolenia kategorii III.
 • Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

 

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Miejsce składania dokumentów:

Wnioski w sprawie wydania zezwolenia kategorii I, II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12 A, 46 – 100 Namysłów.

 1. Opłaty:

5.1 Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

a. 50,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;

b. 100,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;

c. 200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

5.2 Za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.

5.3 Za wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

 1. 200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 2. 400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
 3. 1.200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 4. 2.000,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

5.4 Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Namysłów – nr konta 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 podając na blankiecie wpłaty kategorię zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.

 

 1. Rozpatrzenie wniosku, forma załatwienia i termin ważności:

6.1 Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty w której mowa w pkt. 5, w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I,
 • 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II i III.

6.2 Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

 1. Podstawa prawna:
 • art. 64a, art. 64b, art. 64c ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 t. j.);
 • rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366);
 • rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629);
 • rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764);
 • rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 r., poz. 951 t. j.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267);

 

Procedura dotyczy dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego.

Poniżej do pobrania dostępny jest załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 1. PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd poj. nienormatywnego.pdf
 2. PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. II na przejazd poj. nienormatywnego.pdf
 3. PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. III-IV-V-VI na przejazd poj. nienormatywnego.pdf
 4. PDFKategorie zezwolen na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf