Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert

Miejsce załatwienia sprawy:

pokój nr 208 Starostwa.

Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Rozpoczęcie sprawy:

informacji udziela się w formie ustnej bądź pisemnej na wniosek nieobecnych wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wymagane dokumenty:

wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert [nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach składa się w formie pisemnej z podaniem adresu wnoszącego sprawę. Wniosek może złożyć wykonawca, który złożył ofertę

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:

oferent otrzyma pisemną odpowiedź wysłaną listem poleconym.

Inne istotne informacje (uwagi):
otwarcie ofert jest jawne.