Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne

 

Miejsce załatwienia sprawy:

bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

Podstawa prawna:

a)ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami),

b)ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

osoba zainteresowana powinna złożyć pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagane dokumenty:

a) wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek jest dostępny w folderze „Informacje ogólne”. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

b) Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Opłaty:

za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Czas załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawcę zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Zakończenie sprawy:

Pisemna lub ustna odpowiedź.

Inne istotne informacje (uwagi):

a) protokół wraz z załącznikami jest jawny, z tym że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu postępowania, natomiast oferty są jawne od chwilii ich otwarcia.

b) w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:22
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 7540
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl