Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości – pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych z używalnością pomieszczeń dodatkowych (WC z umywalką) znajdującego się w holu budynku głównego, położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3. Przedmiotowe pomieszczenie mieści się w budynku położonym na dz. nr ewid. 844/13 o pow. 1,3003 ha, KW OP1U/00018662/7. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia to 5,90 m² po uwzględnieniu wysokości kondygnacji poniżej 2,20 m. Pomieszczenie wyposażone jest w witrynę sklepową. Okładzina ścian wykonana z paneli, posadzka ceramiczna, instalacja elektryczna. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Lokalizacja pomieszczenia: średnio atrakcyjna - rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. Uzbrojenie nieruchomości: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów przeznaczenie podstawowe nieruchomości, w której znajduje się lokal oznaczone jest symbolem „C.18U” ­ teren zabudowy usługowej. Korzystanie z pomieszczeń dodatkowych: pomieszczenia WC z umywalka - znajdującego się w holu budynku głównego.  

Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowe pomieszczenie ma urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Rolniczych.

2.  Pomieszczenie zostanie wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepiku szkolnego.

3.  Cena wywoławcza za dzierżawę pomieszczenia (miesięczny czynsz dzierżawny) wynosi 150,00 zł i zawiera 23% podatek VAT. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnia podatku od nieruchomości, który ponosić będą przyszły dzierżawca we własnym zakresie.

4. Cena wywoławcza oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.

5.  Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł.

6. Wadium wynosi 25,00 zł. Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 21.03.2013 r. włącznie. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

7.  W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8.  Przetargi odbędą się w dniu 26.03.2013 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.

9. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

10.  Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

11. Ogłoszenie I (pierwszego) i II (drugiego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie  przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 56/253/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32 (185), str. 4.

12.   I (pierwszy) przetarg odbył się dnia 16.11.2012 r. ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 59/274/2012 z dnia 26.09.2012 r. Przetarg został zamknięty dnia  19.11.2012 r.

13.   Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

      Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

  1. PDFProjekt umowy dzierżawy.pdf
  2. PDFUchwała ZP nr 73-341-2013.pdf
  3. PDFWyniki II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłow11ie przy ul. Pułaskiego 3.pdf