Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

Dzialka1_obrys.jpeg

Dzialka2_obrys.jpeg

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe)

położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

 

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.: 1) 1279/2; 2) 1279/3; 3) 1279/4; 4) 1279/6; 5) 1279/7; 6) 1279/8; 7) 1279/9. 
2. Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługowo-mieszkaniową. Działki stanowią jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia zabudowy względem ul. Staromiejskiej. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz. – znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan zagospodarowania: działki niezagospodarowane, nieogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych.
3. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
4. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
5. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 20.05.2013 r. włącznie. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
7. Przetargi odbędą się w dniu 23.05.2013 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.
8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
11. Ogłoszenie I (pierwszych), II (drugich) i III (trzecich) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 56/252/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32(185), str. 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 21.09.2012 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
12. I (pierwsze) przetargi odbyły  się dnia 09.11.2012 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 59/275/2012 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 12.11.2012 r.
13. II (drugie)  przetargi odbyły się dnia 05.03.2013 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 71/332/2012 z dnia 16.01.2013 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 06.03.2013 r.
14. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.
 
 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/2

0,2368

64 000,00

3 300,00

700,00

2.

1279/3

0,2532

69 000,00

3 600,00

700,00

3.

1279/4

0,3209

87 000,00

4 500,00

900,00

4.

1279/6

0,2996

81 000,00

4 200,00

900,00

5.

1279/7

0,1459

40 000,00

2 100,00

500,00

6.

1279/8

0,1119

31 000,00

1 700,00

400,00

7.

1279/9

0,1107

30 000,00

1 600,00

400,00

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Mapka Staromiejska - szczegółowa.jpeg

Dzialka1_obrys.jpeg   Dzialka1_obrys.jpeg Mapka Staromiejska - szczegółowa.jpeg

 

 

Pliki do pobrania:

PDFUCHWAŁA - ZP nr 79-361-2013.pdf

PDFInformacja o wynikach III przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek przy u. Staromiejskiej w Namysłowie 23.05.2013.pdf