Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

Dzialka1_obrys.jpeg

Dzialka2_obrys.jpeg

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)

położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/19, 9) 1279/20, 10) 1279/21, 11) 1279/22, 12) 1279/23, 13) 1279/24, 14) 1279/25, 15) 1279/26, 16) 1279/27, 17)1279/28, 18) 1279/29, 19) 1279/31, 20) 1279/32, 21) 1279/33, 22) 1279/34, 23) 1279/35, 24) 1279/36, 25) 1279/37, 26) 1279/38, 27) 1279/39, 28) 1279/42, 29) 1279/43, 30) 1279/44, 31) 1279/45, 32) 1279/49, 33) 1279/51, 34) 1279/52, 35) 1279/53, 36) 1279/54, 37) 1279/55, 38) 1279/56, 39) 1279/57, 40) 1279/58, 41) 1279/59, 42) 1279/60.
2. Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Działki stanowią jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia zabudowy względem ul. Staromiejskiej. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz. – znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan zagospodarowania: działki niezagospodarowane, nieogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych.
3. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
4. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
5. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść :
1) do dnia 21.05.2013 r. włącznie – dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/19, 9) 1279/20, 10) 1279/21, 11) 1279/22, 12) 1279/23, 13) 1279/24, 14) 1279/25, 15) 1279/26, 16) 1279/27, 17)1279/28, 18) 1279/29, 19) 1279/31,
2) do dnia 23.05.2013 r. włącznie – dla działek o nr ewid.: 20) 1279/32, 21) 1279/33, 22) 1279/34, 23) 1279/35, 24) 1279/36, 25) 1279/37, 26) 1279/38, 27) 1279/39, 28) 1279/42, 29) 1279/43, 30) 1279/44, 31) 1279/45, 32) 1279/49, 33) 1279/51, 34) 1279/52, 35) 1279/53, 36) 1279/54, 37) 1279/55, 38) 1279/56, 39) 1279/57, 40) 1279/58, 41) 1279/59, 42) 1279/60.
6. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
7. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Przetargi odbędą się:
1) w dniu 24.05.2013 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12a – dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/19, 9) 1279/20, 10) 1279/21, 11) 1279/22, 12) 1279/23, 13) 1279/24, 14) 1279/25, 15) 1279/26, 16) 1279/27, 17)1279/28, 18) 1279/29, 19) 1279/31, 
2)  w dniu 28.05.2013 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12a – dla działek o nr ewid.: 20) 1279/32, 21) 1279/33, 22) 1279/34, 23) 1279/35, 24) 1279/36, 25) 1279/37, 26) 1279/38, 27) 1279/39, 28) 1279/42, 29) 1279/43, 30) 1279/44, 31) 1279/45, 32) 1279/49, 33) 1279/51, 34) 1279/52, 35) 1279/53, 36) 1279/54, 37) 1279/55, 38) 1279/56, 39) 1279/57, 40) 1279/58, 41) 1279/59, 42) 1279/60.
9. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
10. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
11. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
12. Ogłoszenie I (pierwszych), II (drugich) i III (trzecich) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 56/252/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32(185), str. 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 21.09.2012 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
13. I (pierwsze) przetargi odbyły się dnia 09.11.2012 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 59/274/2012 z dnia 26.09.2012 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 12.11.2012 r.
14. II (drugie) przetargi (ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 71/333/2013 z dnia 16.01.2013 r.) odbyły się:
1) w dniu 08.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/14, 5) 1279/15, 6) 1279/16, 7) 1279/17, 8) 1279/18, 9) 1279/19, 10) 1279/20, 11) 1279/21,        12) 1279/22, 13) 1279/23, 14) 1279/24, 15) 1279/25. Przetargi zostały zamknięte dnia 08.03.2013 r.
2) w dniu 12.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 16) 1279/26, 17) 1279/27, 18)1279/28, 19) 1279/29, 20) 1279/31, 21) 1279/32, 22) 1279/33, 23) 1279/34, 24) 1279/35, 25) 1279/36, 26) 1279/37, 27) 1279/38, 28) 1279/39, 29) 1279/40, 30) 1279/41. Przetargi zostały zamknięte dnia 12.03.2013 r.
3) w dniu 15.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 31) 1279/42, 32) 1279/43, 33) 1279/44, 34) 1279/45, 35) 1279/48, 36) 1279/49, 37) 1279/50, 38) 1279/51, 39) 1279/52, 40) 1279/53, 41) 1279/54, 42) 1279/55, 43) 1279/56, 44) 1279/57, 45) 1279/58, 46) 1279/59, 47) 1279/60. Przetargi zostały zamknięte dnia 15.03.2013 r.
15. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/11

0,1109

30 000,00

1 600,00

400,00

2.

1279/12

0,1477

40 000,00

2 100,00

500,00

3.

1279/13

0,1452

40 000,00

2 100,00

500,00

4.

1279/15

0,1128

31 000,00

1 700,00

400,00

5.

1279/16

0,1560

43 000,00

2 200,00

500,00

6.

1279/17

0,1098

30 000,00

1 600,00

400,00

7.

1279/18

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

8.

1279/19

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

9.

1279/20

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

10.

1279/21

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

11.

1279/22

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

12.

1279/23

0,1114

31 000,00

1 700,00

400,00

13.

1279/24

0,1114

31 000,00

1 700,00

400,00

14.

1279/25

0,1112

31 000,00

1 700,00

400,00

15.

1279/26

0,1107

30 000,00

1 600,00

400,00

16.

1279/27

0,1582

43 000,00

2 300,00

500,00

17.

1279/28

0,1022

28 000,00

1 500,00

300,00

18.

1279/29

0,1022

28 000,00

1 500,00

300,00

19.

1279/31

0,1601

44 000,00

2 300,00

500,00

20.

1279/32

0,1052

29 000,00

1 500,00

300,00

21.

1279/33

0,1019

28 000,00

1 500,00

300,00

22.

1279/34

0,1020

28 000,00

1 500,00

300,00

23.

1279/35

0,1078

30 000,00

1 600,00

400,00

24.

1279/36

0,1035

28 000,00

1 500,00

300,00

25.

1279/37

0,1031

28 000,00

1 500,00

300,00

26.

1279/38

0,0892

25 000,00

1 400,00

300,00

27.

1279/39

0,1017

28 000,00

1 500,00

300,00

28.

1279/42

0,0912

25 000,00

1 400,00

300,00

29.

1279/43

0,0894

25 000,00

1 400,00

300,00

30.

1279/44

0,0818

23 000,00

1 300,00

300,00

31.

1279/45

0,0802

22 000,00

1 200,00

300,00

32.

1279/49

0,1120

31 000,00

1 700,00

400,00

33.

1279/51

0,1120

31 000,00

1 700,00

400,00

34.

1279/52

0,1120

31 000,00

1 700,00

400,00

35.

1279/53

0,1121

31 000,00

1 700,00

400,00

36.

1279/54

0,1121

31 000,00

1 700,00

400,00

37.

1279/55

0,1119

31 000,00

1 700,00

400,00

38.

1279/56

0,1109

30 000,00

1 600,00

400,00

39.

1279/57

0,0921

25 000,00

1 400,00

300,00

40.

1279/58

0,0801

22 000,00

1 200,00

300,00

41.

1279/59

0,1232

34 000,00

1 800,00

400,00

42.

1279/60

0,1014

28 000,00

1 500,00

300,00

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Mapka Staromiejska - szczegółowa.jpeg

Dzialka1_obrys.jpeg   Dzialka2_obrys.jpeg   Mapka Staromiejska - szczegółowa.jpeg

 

 

Pliki do pobrania:

PDFUCHWAŁA - ZP nr 80-363-2013.pdf

PDFInformacja o wynikach III publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.05.2013.pdf

PDFInformacja o wynikach III publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości z dnia 28.05.2013.pdf