Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw

Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

I.  W zakresie postępowania z odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 2. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 4. Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.

II.  W zakresie ochrony środowiska:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 3. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia,
 4. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla scalania i wymiany gruntów,
 6. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zgłoszenia,
 7. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedkładania ich wyników,
 8. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,
 9. Nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 10. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

III.  W zakresie gospodarki leśnej:

 1. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu,
 3. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadku nie wywiązania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
 4. Zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
 5. Wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi,
 6. Składanie wniosków o uznanie lasu za ochronny,
 7. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu,
 8. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 9. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 10. Wydawanie zaświadczeń o wydaniu decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 11. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych oraz kontrolowanie wykonania zadań określonych w tych planach,
 12. Zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych i kontrolowanie wykonania zadań w nich określonych.

IV.  W zakresie ochrony gruntów rolnych:

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 3. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

V.  W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 3. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych,
 4. Wyrażenie zgody na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 5. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Społecznej Straży Rybackiej, uchwalaniem jej regulaminów,
 6. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

VI.  W zakresie ochrony przyrody:

 1. pt src="https://bip.namyslow.pl/min/?f=cms/public/script/bip_v4/netkoncept-reader/netkoncept-reader-run.js&version=1719386737_1730">