Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego


Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
 
O G Ł A S Z A
II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
 
1. Przedmiotem przetargu jest mienie ruchome – drewno opałowe będące własnością Powiatu Namysłowskiego, pozyskane z wycinki z pasa DP 1136 O na odcinku Dąbrowa – Świerczów w ilości 57 m3 (wykazy w załączeniu).
2. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi 140,40 zł (słownie złotych: sto czterdzieści 40/100).
Cena wywoławcza jest ceną brutto. Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT 
w wysokości 8%.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2013 r.
► Składanie ofert do godz. 9:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.
► Otwarcie ofert o godz. 10:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A. 
3. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę na piśmie, 
w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 
Pl. Wolności 12A najpóźniej do dnia 06.06.2013 r. do godz. 9:00. Koperta z ofertą powinna być oznaczona „Przetarg na sprzedaż drewna opałowego”.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, gdy do przetargu przystępuje firma, 
3) pełnomocnictwo, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.
W ofercie należy podać:
1) pełną nazwę oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON,
2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3) proponowaną cenę brutto za 1 m3 (nie niższą niż wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
4) wielkości drewna do zakupu (w pełnych m3),
5) zobowiązanie o odbiorze drewna we wskazanym przez sprzedającego miejscu 
i terminie.
4. W przypadku złożenia ofert równoważnych decyduje kolejność wpływu oferty do wyczerpania zapasów.
5. Cena za drewno płatna jest jednorazowo najpóźniej w przeddzień odbioru drewna.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wybrany oferent (nabywca) na własny koszt i własnym transportem odbierze zakupione drewno.
8. Cena oferty musi zawierać podatek VAT w wysokości 8%.
9. Po dokonaniu zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT na podstawie, której nabywca będzie mógł dokonać odbioru drewna. 
10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy  Placu Wolności 12A pok. 211  lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209, 211.
 
                                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                                                                                                                                       Julian Kruszyński
 
 
Pliki do pobrania:
  1. DOCFormularz oferty zakupu drewna w przetargu - Załącznik nr 1.doc
  2. PDFWykazy - Świadectwa legalności pozyskania drewna.pdf
  3. PDFInformacja o wynikach przetargu - II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego.pdf