Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Organizacyjnego

 Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie następujących spraw:

W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 • opracowanie projektu Statutu Powiatu i projektów nowelizacji,
 • opracowanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, projektów aktów prawnych Starosty i Zarządu oraz projektów ich nowelizacji,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw oraz opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, zbiorczej ewidencji materiałów z kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych.

W zakresie skarg i wniosków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, załatwianie skarg i wniosków:
 • przygotowywanie projektów pism dotyczących skarg i wniosków, do podpisu Starosty lub Przewodniczącego Rady Powiatu,
 • sporządzanie na żądanie analizy i wniosków.

 

W zakresie spraw kadrowych:

 • prowadzenie i dokumentowanie ogółu spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierowników inspekcji w tym prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia, rent i emerytur, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie niezbędnych rejestrów,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 • prowadzenie spraw związanych zatrudnianiem w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz przyjmowaniem na staż, a także przyjmowanie na praktyki zawodowe,
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i z oświadczeniami dot. prowadzenia działalności gospodarczej składanymi przez: sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej
  i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

 

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatu,
 • wdrażanie, prowadzenie i nadzorowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej,
 • obsługa spotkań, narad i uroczystości okolicznościowych,
 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych oraz zabezpieczenie informacji wizualnej w Starostwie,
 • dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w ramach ustalonego limitu wydatków oraz prowadzenie podręcznego magazynu,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i użytkowaniem lokali, w tym wykorzystania sal narad i innych pomieszczeń przez instytucje i organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne,
 • prowadzenie spraw gospodarczych zapewniających techniczne i materialne warunki funkcjonowania Starostwa,
 • prowadzenie obsługi interesantów,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą archiwum zakładowego.

 

W zakresie obsługi Biura Rady i jej Komisji:

 • przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu, Rady i jej Komisji,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Zarządu, Rady i jej Komisji w tym:
  • prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, uchwał Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji.
 • gromadzenie/ zbieranie i opracowywanie/ przygotowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu, Rady i poszczególnych Komisji,
 • sporządzanie protokołów z obrad rady, posiedzeń Zarządu i Komisji,
 • przekazywanie organom nadzoru uchwał rady,
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji,
 • udostępnianie uchwał, protokołów lub innych materiałów do wiadomości publicznej,
  • koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Rady,
  • koordynowanie działań związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Rady,
  • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i z oświadczeniami dot. prowadzenia działalności gospodarczej składanymi przez radnych i członków zarządu,
  • udzielania pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.

 

W zakresie informatyzacji:

 • koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie,
 • utrzymania ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz poufności danych
  w nich przetwarzanych,
 • wdrażanie i testowanie nowych aplikacji i rozwiązań w zakresie informatycznym,
 • dokonywanie w ramach posiadanych środków, zakupów sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania, a także przygotowywanie dokumentacji technicznej do przetargów,
 • szkolenie pracowników i udzielanie im instruktażu z zakresu informatyki,
 • nadzór nad elektronicznymi zasobami danych,
 • udzielanie pomocy informatycznej jednostkom organizacyjnym,
 • archiwizacja danych – tworzenie kopii zapasowych,
 • wykonywanie całokształtu zadań z zakresu informatyki zgodnie z obowiązującym prawem w tym min. dot. ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.