Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony odpadów rocznie oraz odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton odpadów rocznie, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 14, 15
tel. 77 / 41 03 695 wew. 169, 170

Podstawa prawna:
 art. 180 pkt 3), 180a, 181 ust. 1 pkt 4) i art. 184 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający
:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 6.  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów,

Ponadto wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

UWAGA:
Jeżeli wniosek  dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143. ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Załączniki do wniosku:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r., poz. 620 z późn. zm.);
 4. Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy;
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
 6. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalacje będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalacje będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 z późn. zm.);
 7. kserokopia umów z odbiorcami odpadów, kserokopia zezwoleń (decyzji) dla odbiorców odpadów na gospodarowanie odpadami.

Opłaty:
Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 2011 zł lub 506 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenie wniosku o wydanie pozwolenia. 

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Inne istotne informacje (uwagi):
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

DOCWzór wnoisku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2019.doc (82,50KB)