Przejdź do treści strony WCAG

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10.

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości – pomieszczenia spawalni pow. użytkowa 54,00 m² w ciągu budynków garażowo-warsztatowych, pomieszczenie hali warsztatowej - pow. użytk. 36 m², w ciągu budynków garażowo – warsztatowych, pomieszczenie biurowe – pow. użytk. 16,00 m² - w budynku szkoły. Pomieszczenia położone są w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 - II linia zabudowy i stanowią zaplecze Zespołu Szkół Mechanicznych.

Lokalizacja: mało atrakcyjna, w sąsiedztwie szkoły i terenów produkcyjno-usługowych – niska intensywność zabudowy, położenie w II linii zabudowy względem ul. Pułaskiego. Spawalnia i hala warsztatowa – doprowadzona e.e., konstrukcja budynku z prefabrykatów, pokrycie papą, posadzka betonowa, okna metalowe, brama wjazdowa drewniana – stan mierny. Biuro- doprowadzona e.e., ogrzewanie centralne, możliwość korzystania z WC. Biuro znajduje się w budynku  dwukondygnacyjnym, okna PCW, posadzka – wykładzina z tworzyw sztucznych, okładziny ścian-tynk cem.-wap.- stan zadowalający.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość, w której znajdują się pomieszczenia oznaczona jest jako C.9U – przeznaczenie podstawowe ­ teren zabudowy usługowej.
Nieruchomość, w której znajdują się przedmiotowe pomieszczenia ma urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Mechanicznych.

2. Pomieszczenia zostaną wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Cena wywoławcza za dzierżawę pomieszczeń (miesięczny czynsz dzierżawny) wynosi 450,00 zł i zawiera 23% podatek VAT. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnia podatku od nieruchomości, który ponosić będą przyszły dzierżawca we własnym zakresie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość czynszu zmieni się o wartość podatku VAT.

4. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu będzie  ceną brutto (zawierającą podatek VAT).

5. Minimalna wysokość postąpienia: 50,00 zł.

6. Wadium wynosi 80,00 zł. Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 22.07.2013 r. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2013 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.

9. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

11. Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – pomieszczeń położonych w Namysłowie  przy ul. Pułaskiego 10  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 84/371/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2013 r. do dnia 14.06.2013 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 120 (6121) z dnia 24.05.2013 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 21 (226), str. III.

12. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Pliki do pobrania:

  1. PDFUchwała ZP nr 89-390-2013 i załącznik nr 1.pdf
  2. PDFInformacja o wynikach I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń spawalni.pdf