Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Strona archiwalna

 

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 17 ust.1 pkt 1, art. 20 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych,
 6. określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów,
 7. kserokopia umów z odbiorcami odpadów, kserokopia zezwoleń (decyzji) dla odbiorców odpadów na usuwanie, unieszkodliwianie lub wykorzystywanie odpadów niebezpiecznych (w tym na transport).

Opłaty:
Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 505 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Inne istotne informacje (uwagi):
Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub dniem zmiany tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi.

Organ odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 1. mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska;
 2. jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego;
 3. jest niezgodny z przepisami z zakresu gospodarowania odpadami;
 4. jest niezgodny z planami gospodarki odpadami.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

DOCWzór wnoisku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 15:52
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  20-03-2012 08:44
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6168
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl