Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania Domu Dziecka

Dom Dziecka i Filia w Namysłowie zwane dalej Domem – stanowią  publiczną jednostkę samorządową Powiatu Namysłowskiego,  prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.  Przyjmującą dzieci powyżej 10 roku życia, aż do osiągnięcia pełnoletności jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Zgodnie z obowiązującym standardem  placówka posiada 14  miejsc w Budynku Głównym przy ulicy Pułaskiego 1 i 10 miejsc w Filii Domu Dziecka przy ulicy Pułaskiego 3B.

Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz PCPR w Namysłowie. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Opolski.

Do zadań Domu Dziecka należy zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.

Dom zaspokaja potrzeby Dziecka co najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1.    zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

2.    Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3.    Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4.    Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5.    Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6.    Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7.    Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Dom podejmuje działania  w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.

Praca oparta jest na zasadach obowiązujących w domu rodzinnym,  czyli na bliskich kontaktach, realizacji praw i uczenia dzieci obowiązków. Praca z dziećmi ukierunkowana jest na:

 1. Zapewnienie ciągłości więzi społecznych ( rodzina, rodzina zaprzyjaźniona, koledzy, szkoła, kontakty z innymi placówkami).
 2. Zapewnienie właściwych warunków do życia i rozwoju.
 3. Zapewnienie obowiązujących standardów opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Przestrzeganie praw dziecka określonych w aktach prawnych.
 5. Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia.
 6. Profilaktykę  zachowań destrukcyjnych.
 7. Poszanowanie łączących dziecko więzi emocjonalnych z najbliższymi.
 8. Prowadzenie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny w środowisku, w którym ta rodzina zamieszkuje.
 9. Umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.
 10. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.
 11. Wpojenie szacunku dla innych ludzi i ich pracy.

Działalność placówki jest uzupełniana pracą wolontariuszy. W domu dziecka pracują stażyści i studenci, którzy odrabiają praktyki. Praca wychowawców wspierana jest przez rodziny zaprzyjaźnione – obecnie 2 takie  rodziny  opiekują się 5 dzieci

W placówce działa stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, który 2 razy w roku przy ścisłej współpracy psychologa, pedagoga, sądu i policji dokonuje oceny sytuacji dzieci  oraz  Zespół Wychowawczy. W czasie spotkań Zespołu Wychowawczego wymieniane są szczegółowe informacje i spostrzeżenia dotyczące procesu wychowawczego, stawiane wczesne diagnozy i ustalane metody pracy z dzieckiem