Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębieKuźnicy Dąbrowskiej gmina Świerczów.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej dz. nr 42/1, k. m. 1 o pow. 0,8355 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem RIVb - użytki rolne, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą (beż obciążeń) nr OP1U/00053278/5.
  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów nieruchomość oznaczona jest symbolem B/R/L – obszar rolno-produkcyjny. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat (począwszy od daty podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu).
 1. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 460,00 zł brutto. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz dzierżawny za I półrocze jest płatny w terminie do 31 marca 50%, a za II półrocze w terminie do 30 listopada 50%. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS. Cena wywoławcza rocznego czynszu oraz cena rocznego czynszu ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto, która nie uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
   
 2. Minimalna wysokość postąpienia 10,00 zł.
   
 3. Wadium wynosi 25,00 zł. Wadium może być wpłacone w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego najpóźniej dnia 02.01.2014 r.
   
 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że wpłacą / wniosą wadium najpóźniej dnia 02.01.2014 r. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
   
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2014 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
   
 6. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
   
 7. Starosta Namysłowski może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Starosta Namysłowski

                                                                                                     Julian Kruszyński

 

Pliki do pobrania

 1. PDFZarządzenie Starosty nr 26-11-2013.pdf
 2. PDFInformacje o wyniku przetargu.pdf