Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenia Starosty Namysłowskiego

Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 24 10. 2023 r. do 27.11.2023 r. do godz.15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 190/708/2023  Zarządu Powiatu Namysłowskiego  z dnia 23 października 2023r.

PDFUchwała o ogloszeniu konkursu na 2024r.pdf (3,87MB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (15,43KB)

RTFZałącznik nr 2.rtf (115,12KB)

RTFZałącznik nr 3.rtf (92,30KB)

DOCXZałącznik nr 4.docx (53,93KB)

PDFZawiadomienie Zarządu o wyborze oferty.pdf (229,86KB)

PDFUchwała.pdf (374,10KB)
 


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 31 października 2023r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

PDFUchwała.LII.378.2023.2023-11-08.pdf (239,51KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji 02.11.2023.pdf (304,96KB)

PDFZarządzenie Starosty nr 31.10.2023 z dnia 17.10.2023.pdf (330,88KB)

DOCX2a.Projekt-Program wspólpracy na 2024r.docx (38,25KB)

DOC2b. 2024-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (149,00KB)


Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2024 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2024r. Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2023. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.namyslow.pl/download/attachment/26177/roczny-program-wspolpracy-powiatu-namyslowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2023r.pdf.         

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2023 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 22 września 2023 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

Załączniki:

PDFZaproszenie Starosty Namysłowskiego.pdf (286,96KB)

DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 27 10. 2022 r. do 21.11.2022 r. do godz.15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 150/540/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 26 października 2022r.

PDFUchwała o wyborze Organizacji.pdf (703,90KB)
PDFUchwała o ogłoszeniu konkursu na 2023r.pdf (7,07MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (15,39KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (115,03KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (91,93KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (54,26KB)


w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 28 października 2022r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

PDFRoczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023r.pdf (5,05MB)

PDFZarządzenie Starosty.pdf (593,39KB)

DOCX2b.Projekt-Program wspólpracy na 2023r.docx (38,08KB)

DOC2c. 2023-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (149,00KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji.pdf (558,40KB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie namysłowskim w 2023 roku.

PDFZaproszenie na 2023r..pdf (1,08MB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (17,12KB)


ZAPROSZENIE

STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

do zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie, na rok 2023.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2023r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu   program-wspolpracy-powiatu-z-opp-2022r.pdf (namyslow.pl)           

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2022 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 19 września 2022 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

Załączniki:
PDFprogram-wspolpracy-powiatu-z-opp-2022r.pdf (4,93MB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 27 10. 2021 r. do 22.11.2021 r. do godz.15,30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 106/374/2021 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 26 października 2021r.

Załączniki:
PDFZawiadomienie Zarządu o wyborze oferty.pdf (519,82KB)
PDFUchwała nr 106_374_2021.pdf (7,24MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (15,13KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (114,42KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (125,14KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (53,74KB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie namysłowskim w 2022 roku.

PDFZaproszenie.pdf (1,09MB)

DOCXFormularz.docx (17,08KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji..pdf (578,02KB)


 

Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm)  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres:

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 29 października 2021r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

Załączniki:
PDFProgram współpracy.pdf (6,42MB)
PDF2.Zarządzenie.pdf (589,41KB)
DOC2c. 2022-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (148,50KB)
PDFProgram współpracy Powiatu z OPP 2022r..pdf (4,93MB)


Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2022r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce-  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi roczny-program-wsprolpracy.pdf (namyslow.pl)

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2021 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 24 września 2021 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

 

Załączniki:
PDFZaproszenie Starosty 09.09.2021.pdf (525,12KB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

PDFZaproszenie (2).pdf (422,86KB)

PDFZarządzenie Starosty.pdf (618,42KB)

PDF2b.Projekt Roczny Program 2021.pdf (7,07MB)

DOC2c. 2021-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (148,50KB)

PDFSprawozdanie.pdf (765,86KB)

PDFRoczny program wsprółpracy.pdf (4,92MB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2021 roku.

DOCXZałącznik nr 1.docx (16,90KB)


Zaproszenie Starosty Namysłowskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2021r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce- Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2020 r. Prosimy szczególnie
o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 14 września 2020 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

PDFZaproszenie Starosty.pdf (524,00KB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


 Zaproszenia Starosty Namysłowskiego - Stare


1. PDFZaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu Współpracy na rok 2020.pdf (781,54KB)

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Po zapoznaniu się z projektem programu proszę o zgłaszanie uwag z wykorzystaniem dołączonej ankiety.

2. PDFZaproszenie do konsultacji.pdf (408,80KB)

3. PDFProgram do konsultacji.pdf (5,99MB)

4. PDFAnkieta.pdf (1,58MB)

5. PDFSprawozdanie z konsultacji.pdf (555,22KB)

6. PDFRoczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf (5,38MB)