Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji o środowisku

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 8, 26, 27, 28 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek o udostępnianie informacji

Opłaty:

1. Stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:

 • 5 zł za informację, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów,
 • jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę mnożąc: 5 zł x liczba dodatkowych dokumentów x 0,1.

2. Stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

 • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
 • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

 • 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2,
 • 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4,
 • 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8,
 • 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

4. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę Cd lub DVD.
Organ po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż ww.

5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej 

6. Opłatę, o której mowa w pkt 1, 2, 3 i 4, 5 uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.   

8. Opłatę  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A; nr 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku

Zakończenie sprawy:
udostępnienie informacji o środowisku

Inne istotne informacje (uwagi):

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego

Organ administracji może odmówić udostępniania informacji, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenie dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 •  wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 08:38
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  16-05-2019 08:32
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5230
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl