Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 Pl. Wolności 12 A
pokój nr 14, 15
tel. 77 / 41 03 695 wew. 169, 170

Podstawa prawna:
art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2409 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony osobiście, przesłany pocztą tradycyjną w formie papierowej lub za pomocą ePUAP

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek,
  2. Projekt zagospodarowania działki (mapa do celów projektowych) z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia, stanowiącej zwarty obszar(*) o regularnych granicach oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni z rozbiciem na działki, klasoużytki, wyrażonym w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha – wykonany przez osobę uprawnioną. (3 egzemplarze w przypadku budynku jednorodzinnego lub 2 egzemplarze + 1 egzemplarz dla każdej ze stron postępowania w przypadku innej inwestycji),
  3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  4. Dokument określający wartość gruntu podlegającego wyłączeniu, w przypadku gdy trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia należności i/lub opłat rocznych. (Nie dotyczy budynku mieszkalnego na pow. do 500m2),
  5. W przypadku wniosku składanego przez Pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. (Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu),
  6. Inne wymagane prawem dokumenty.

Opłaty:
za wyłączenie gruntu uiszcza się należność jednorazową i/lub opłaty roczne przez okres 10 lat w razie trwałego wyłączenia a w przypadku nietrwałego wyłączenia opłaty roczne przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji 

Czas załatwienia sprawy: 
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy)

Zakończenie sprawy:
decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 

Inne istotne informacje (uwagi):
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Obszar przewidziany do wyłączenia powinien obejmować grunty zajęte pod:

  • budynki mieszkalne,
  • budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,
  • położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki,
  • inne budynki niemieszkalne w tym biurowe, przemysłowe, handlowo usługowe, garaże, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie  z produkcji rolniczej wymagają gleby pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. 

 

DOCwniosek-o-wylaczenie-gruntow-z-produkcji-rolnej-05.2019.doc (51,50KB)