Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

V (piąte)  publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne
i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/20, 9) 1279/21, 10) 1279/22, 11) 1279/23, 12) 1279/24, 13) 1279/25, 14) 1279/26, 15) 1279/27, 16) 1279/28, 17)1279/29, 18) 1279/31, 19) 1279/32, 20) 1279/33, 21) 1279/34, 22) 1279/35, 23) 1279/36, 24) 1279/37, 25) 1279/38, 26) 1279/39, 27) 1279/44, 28) 1279/49, 29) 1279/51, 30) 1279/53, 31) 1279/54, 32) 1279/58, 33) 1279/59, 34) 1279/2; 35) 1279/3; 36) 1279/4; 37) 1279/6; 38) 1279/7; 39) 1279/8; 40) 1279/9.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 28.02.2014 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetargi odbędą się w dniu 05.03.2014 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. Ogłoszenie I (pierwszych), II (drugich), III (trzecich), IV (czwartych) i V (piątych) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 56/252/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32 (185), str. 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 21.09.2012 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
 12. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl
 13. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/11

0,1109

30 000,00

1 600,00

400,00

2.

1279/12

0,1477

40 000,00

2 100,00

500,00

3.

1279/13

0,1452

40 000,00

2 100,00

500,00

4.

1279/15

0,1128

31 000,00

1 700,00

400,00

5.

1279/16

0,1560

43 000,00

2 200,00

500,00

6.

1279/17

0,1098

30 000,00

1 600,00

400,00

7.

1279/18

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

8.

1279/20

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

9.

1279/21

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

10.

1279/22

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

11.

1279/23

0,1114

31 000,00

1 700,00

400,00

12.

1279/24

0,1114

31 000,00

1 700,00

400,00

13.

1279/25

0,1112

31 000,00

1 700,00

400,00

14.

1279/26

0,1107

30 000,00

1 600,00

400,00

15.

1279/27

0,1582

43 000,00

2 300,00

500,00

16.

1279/28

0,1022

28 000,00

1 500,00

300,00

17.

1279/29

0,1022

28 000,00

1 500,00

300,00

18.

1279/31

0,1601

44 000,00

2 300,00

500,00

19.

1279/32

0,1052

29 000,00

1 500,00

300,00

20.

1279/33

0,1019

28 000,00

1 500,00

300,00

21.

1279/34

0,1020

28 000,00

1 500,00

300,00

22.

1279/35

0,1078

30 000,00

1 600,00

400,00

23.

1279/36

0,1035

28 000,00

1 500,00

300,00

24.

1279/37

0,1031

28 000,00

1 500,00

300,00

25.

1279/38

0,0892

25 000,00

1 400,00

300,00

26.

1279/39

0,1017

28 000,00

1 500,00

300,00

27.

1279/44

0,0818

23 000,00

1 300,00

300,00

28.

1279/49

0,1120

31 000,00

1 700,00

400,00

29.

1279/51

0,1120

31 000,00

1 700,00

400,00

30.

1279/53

0,1121

31 000,00

1 700,00

400,00

31.

1279/54

0,1121

31 000,00

1 700,00

400,00

32.

1279/58

0,0801

22 000,00

1 200,00

300,00

33.

1279/59

0,1232

34 000,00

1 800,00

400,00

34.

1279/2

0,2368

64 000,00

3 300,00

700,00

35.

1279/3

0,2532

69 000,00

3 600,00

700,00

36.

1279/4

0,3209

87 000,00

4 500,00

900,00

37.

1279/6

0,2996

81 000,00

4 200,00

900,00

38.

1279/7

0,1459

40 000,00

2 100,00

500,00

39.

1279/8

0,1119

31 000,00

1 700,00

400,00

40.

1279/9

0,1107

30 000,00

1 600,00

400,00

Pliki do pobrania:
 1. PDFUCHWAŁA - ZP nr 117-504-2014 z dnia 20.01.2014 r..pdf
 2. PDFZałącznik do Uchwały ZP nr 117-504-2014 z dnia 20.01.2014.pdf
 3. JPEGMapka.jpeg
 4. PDFInformacja o wynikach przetargów z dnia 05.03.2014 r. doc.pdf

   

   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2014
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  24-01-2014 14:18
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • zmodyfikowano:
  07-03-2014 13:12
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 3322
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl