Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy


Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie
zwłok i szczątków z zagranicy

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 i  art. 14, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z  2020, poz. 1947) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866)


Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.

Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o wydanie pozwolenia (załącznik nr 1),
b) przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeżeli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie  choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu - wymóg ten dotyczy również procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na przewóz spopielonych szczątków (§6. ust.1 ww. rozporządzenia),
c) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:
Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.

Inne istotne informacje (uwagi):
a) Zgodnie z  art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być: małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
b) Przewożenie zwłok i szczątków w granicach państwa na odległość nie większą niż 60 km, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon bez względu na odległość – może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia.
c) Przewożenie zwłok lub szczątków na odległość dalszą niż 60 km, a także przewożenie koleją, samolotami i statkami bez względu na odległość, wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego.
d) W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływem 2 lat od daty zgonu.
e) środek transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich musi spełniać wymagania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866)

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późń. zm.).
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3, nr rachunku 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001
tytuł przelew: opłata za pełnomocnictwo - zezwolenie na sprowadzenie zwłok pana/i Imię i Nazwisko.
Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej zwolniona jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo - występujący jako pełnomocnik wnioskodawcy.
 

Załącznik nr 1 można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, lub pobrać z poniżej zamieszczonego pliku "wniosek"

DOCwniosek na sprowadzenie zwłok lub szczątków.doc (32,50KB)