Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie kart parkingowych

 1. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 870 z późn. zm.)

 

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek do pobrania na dole strony)

 

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej – w treści druku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą ma zostać wydana karta.
 • Od dnia 04.06.2018 r. oryginał opłaty ewidencyjnej – w treści druku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą ma zostać wydana karta.
 • Zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (poza wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu).
 • Oryginał prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.) lub niepełnosprawności (dzieci), zawierający wskazania opisane w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 ze zm.) i przesłanki opisane w art. 3a pkt 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 • Opłata ewidencyjna - na podstawie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPIK (Dz.U.2018, poz. 1057) - zawieszona do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie CEPIK.

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Karty parkingowe wydawane są na podstawie orzeczeń ostatecznych.
 • W przypadku osób po 16 r.ż. karty parkingowe przysługują osobom ze stopniem znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N i rozstrzygnięciem w pkt 9 wskazań orzeczenia „spełnia” – bez względu na datę wydania orzeczenia. Przy stopniu znacznym i symbolach 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C, oraz stopniu umiarkowanym przy symbolach 04-O, 05-R, 10-N, wraz ze wskazaniem pkt 9 orzeczenia „spełnia” – kartę parkingowa można otrzymać wyłącznie na podstawie orzeczeń wydanych od dnia 01.07.2014 r.
 • W przypadku dzieci do 16 r.ż., karty parkingowe wydawane są na podstawie orzeczeń wydanych od dnia 01.07.2014 r., które w pkt 9 wskazań orzeczenia mają rozstrzygnięcie „spełnia”.
 • Osoby ze stopniem umiarkowanym i symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C i lekkim przy symbolu 05-R, 10-N – utraciły prawo do posiadania karty parkingowej.
 • Karty parkingowe mogą otrzymać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości do samodzielnego poruszania się.
 • Osoby po 18 r.ż. składają wniosek o wydanie karty osobiście, lub w przypadku ubezwłasnowolnienia i ustanowienia przedstawiciela ustawowego za jego pośrednictwem (przedstawiając do wglądu prawomocne postanowienie sądu), odbiór karty możliwy jest przez osobę upoważnioną, po wpisaniu jej danych w pkt 22 formularza wniosku.
 • W przypadku dzieci wniosek składa rodzic lub  opiekun prawny dziecka (postanowienie sądu do wglądu) 
 • Podpis w miejscu „wzór podpisu” składa się w siedzibie urzędu przed Przewodniczącym Zespołu lub osobą przez niego upoważnioną. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, osób nie mogących złożyć podpisu i dzieci, miejsce to zostaje puste.
 • Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na lat 5.
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej wnosi się do wybranego przewodniczącego zespołu – nie obowiązuje właściwość terytorialna.
 • Wszystkie karty wydane przed dniem 01 lipca 2014 r., utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.
 • Karty parkingowe wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczeń Powiatowych/Miejskich/Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 1. Wydawanie kart parkingowych dla placówek

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 870 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818)

 

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek na dole strony)

 

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej.
 • Od dnia 04.06.2018 r. oryginał opłaty ewidencyjnej.
 • Do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 • Od dnia 04.01.2016 r. opłata ewidencyjna,  która nie może przekroczyć równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Wniosek placówki składa i podpisuje osoba uprawniona do jej reprezentowania.
 • Do ubiegania się o kartę parkingową uprawnione są placówki wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, m.in.: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych (§ 3 rozporządzenia) i placówki zajmujące się edukacja osób niepełnosprawnych (§ 4 rozporządzenia) – pod warunkiem, że pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych należy do placówki.
 • Kartę parkingowa dla placówek wydaje się na okres lat 3.
 • Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 

 

 

Opłatę za wydanie karty parkingowej
w wysokości 21 złotych, należy wpłacać na konto:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

 

XLSwniosek o wydanie karty parkingowej, obowiązujący od 3.06.2015.xls