Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie kart parkingowych

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1123)

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek do pobrania na dole strony)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek składany osobiście

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej – w treści druku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą ma zostać wydana karta.
 • Zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (poza wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu).
 • Oryginał prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.) lub niepełnosprawności (dzieci), zawierający wskazania opisane w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573 ze zm.) i przesłanki opisane w art. 3a pkt 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiona środka zaskarżenia.

 

ORZECZENIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZED 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE BEZWZGLEDU NA WYŻEJ SPEŁNIONE PRZESŁANKI

 

Wniosek składany z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa

 • Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz.1041 i 2320).
 • Do wniosku składanego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym  w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa wart.6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573).
 • Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiona środka zaskarżenia.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej – w treści druku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą ma zostać wydana karta.
 • Zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (poza wyjątkami opisanymi w rozporządzeniu).

Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 • Opłatę za wydanie karty parkingowej
  w wysokości 21 złotych, należy wpłacać na konto:

      Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Karty parkingowe wydawane są na podstawie orzeczeń ostatecznych.

ORZECZENIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZED 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE BEZWZGLEDU NA WYŻEJ SPEŁNIONE PRZESŁANKI.

 • W przypadku osób po 16 r.ż. karty parkingowe przysługują osobom ze stopniem znacznym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 07-S, 10-N i rozstrzygnięciem w pkt 9 wskazań orzeczenia „spełnia” – bez względu na datę wydania orzeczenia. Przy stopniu znacznym i symbolach 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C, oraz stopniu umiarkowanym przy symbolach 04-O, 05-R, 07-S, 10-N, wraz ze wskazaniem pkt 9 orzeczenia „spełnia” – kartę parkingowa można otrzymać wyłącznie na podstawie orzeczeń wydanych od dnia 01.07.2014 r.
 • W przypadku dzieci do 16 r.ż., karty parkingowe wydawane są na podstawie orzeczeń wydanych od dnia 01.07.2014 r., które w pkt 9 wskazań orzeczenia mają rozstrzygnięcie „spełnia”.
 • Osoby ze stopniem umiarkowanym i symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C i lekkim przy symbolu 05-R, 10-N – utraciły prawo do posiadania karty parkingowej.
 • Karty parkingowe mogą otrzymać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości do samodzielnego poruszania się.
 • Osoby po 18 r.ż. składają wniosek o wydanie karty osobiście, lub w przypadku ubezwłasnowolnienia i ustanowienia przedstawiciela ustawowego za jego pośrednictwem (przedstawiając do wglądu prawomocne postanowienie sądu), odbiór karty możliwy jest przez osobę upoważnioną, po wpisaniu jej danych w pkt 22 formularza wniosku.
 • W przypadku dzieci wniosek składa rodzic lub  opiekun prawny dziecka (postanowienie sądu do wglądu) 
 • Podpis w miejscu „wzór podpisu” składa się w siedzibie urzędu przed Przewodniczącym Zespołu lub osobą przez niego upoważnioną. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, osób nie mogących złożyć podpisu i dzieci, miejsce to zostaje puste.
 • W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.
 • Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na lat 5.
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej wnosi się do wybranego przewodniczącego zespołu – nie obowiązuje właściwość terytorialna.
 • Wszystkie karty wydane przed dniem 01 lipca 2014 r., utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.
 • Karty parkingowe wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczeń Powiatowych/Miejskich/Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekaniao  niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2
 1. Wydawanie kart parkingowych dla placówek

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekaniao Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej  oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.   w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1123 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818)

 

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej (wniosek na dole strony)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek składany przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki

 • Pisemny wniosek o wydanie karty parkingowej.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej.
 • Do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wniosek składany z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa osoby upoważnionej do reprezentowania placówki

 • Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej złożony przez  osobę upoważnioną do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz.1041 i 2320).
 • Do wniosku, o którym mowa wyżej , złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.
 • Oryginał opłaty za wydanie karty parkingowej.

 

 Opłaty:

 • Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 • Opłatę za wydanie karty parkingowej
  w wysokości 21 złotych, należy wpłacać na konto:

      Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 • Przewodniczy Zespołu ma obowiązek, w terminie 30 dni, poinformowania o dacie i miejscu odbioru karty.

 

Zakończenie sprawy:

 • Wydanie kart parkingowej.
 • Odmowa wydania karty parkingowej.

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Wniosek placówki składa i podpisuje osoba uprawniona do jej reprezentowania.
 • Do ubiegania się o kartę parkingową uprawnione są placówki wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, m.in.: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych (§ 3 rozporządzenia) i placówki zajmujące się edukacja osób niepełnosprawnych (§ 4 rozporządzenia) – pod warunkiem, że pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych należy do placówki.
 • Kartę parkingowa dla placówek wydaje się na okres lat 3.
 • Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.
 • Karta parkingowa, za zgodą osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przepisów §10 i §11 nie stosuje się.
 • Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

XLSWniosek - karta parkingowa - Obowiązujący od 01.07.2021r..xls (107,50KB)