Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego
położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość - lokal mieszkalny położony w Namysłowie, Rynek 16/7. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej powierzchni użytkowej 34,35 m2 (w tym: lokal mieszkalny 32,45 m2
  i piwnica 1,90 m2) położony w Namysłowie - ul. Rynek 16/7 znajdujący się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego odbudowanego w latach powojennych. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Rozkład pomieszczeń w części niefunkcjonalny (pokój przechodni). Elementy wykończeniowe lokalu: posadzki cementowe + wykładzina rulonowa  z tworzyw sztucznych, stolarka okienna PCW, drzwiowa różnego typu, tynk wewnętrzny cem. – wap. Wyposażenie
  w instalacje: woda, e.e., gaz, kanalizacja, c.o. sieciowe. Ogólny standard elementów wykończeniowych lokalu – mierny. Budynek w zabudowie zwartej, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, wbudowany w technologii tradycyjnej, stropy ognioodporne, stropodach ognioodporny kryty dachówką i papą, schody monolityczne, elewacja – tynk cem. – wap., instalacja odwodnieniowa
  z blachy ocynkowanej. Konstrukcja budynku w średnim stanie technicznym. Budynek zlokalizowany na działce nr 988/1, k.m. 7, obręb Namysłów, pow. 0,0803 ha - udział w częściach wspólnych budynku wynosi 35/1000. Uzbrojenie: woda, e.e., gaz, kanalizacja, ciepłociąg, dojazd dogodny, zabudowa zgodna w planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów: A.13MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze wraz  z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/321/09  z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. Woj. Op. Nr 9 poz.131 z 1.02.2010 r.).
 2. Nieruchomość ma urządzą księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  w Kluczborku: nr OP1U/00063158/1. Nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 4. Minimalna wysokość postąpienia 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100).
 5. Wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie złotych:  trzy tysiące 00/100). Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść do dnia 12.01.2015 r. włącznie.
 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie
  o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W tytule dowodu wpłaty / wniesienia wadium należy wpisać:" Wadium - mieszkanie Rynek 16/7".
 7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2015 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 9. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
 10. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 11. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 12. Ogłoszenie I (pierwszego), II (drugiego) i III (trzeciego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7) przeznaczonego do sprzedaży - Uchwała nr 117/506/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 24.01.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 19 (6323) z dnia 24.01.2014 r. – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 4 (261), str. II. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518)  upłynął dnia 07.03.2014 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
 13. I (pierwszy) przetarg odbył  się dnia 24.04.2014 r. ogłoszony uchwałą Nr 123/525/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17.03.2014 r. Przetarg został zamknięty dnia 24.04.2014 r.; II (drugi) przetarg odbył  się dnia 02.07.2014 r. ogłoszony uchwałą Nr 131/542/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26.05.2014 r. Przetarg został zamknięty dnia 02.07.2014 r. III (trzeci) przetarg odbył się 17.10.2014 r. ogłoszony uchwałą Nr 139/574/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 08.09.2014. Przetarg został zamknięty dnia 17.10.2014 r.
 14. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.                                                       

  Pliki do pobrania:
  1.PDFUCHWAŁA - ZP nr 2-3-2014.pdf (46,06KB)

Zarząd Powiatu Namysłowskiego