Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021, poz. 573)
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021, poz. 857 ze zm.)
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie w kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r.ż.(Dz.U z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.).

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r. ż.)

Wymagane dokumenty:
a) pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (załącznik nr 1 -dzieci, załącznik nr 2 -dorośli)
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik nr 3)
c) kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Zakończenie sprawy:
a) Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, odmowie wydania orzeczenia lub nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
b) Od decyzji służy stronie odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Inne istotne informacje (uwagi):
a) Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są dla dzieci do 16 r.ż., na czas nie dłuższy niż do ukończenia 16 lat; powyżej 16 r.ż. wydawane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności .
b) Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być wydawane na czas określony lub na trwałe.
c) W przypadku dzieci do 16 r.ż. wniosek składa opiekun lub przedstawiciel ustawowy dziecka, wnioski osób powyżej 16 r.ż. składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy.
d) Zespół może orzekać na wniosek osoby zainteresowanej nie mającej stałego zameldowania na terenie powiatu namysłowskiego, jeżeli okres pobytu przekracza ponad 2 miesiące.
e) Zespół może orzekać zaocznie w przypadku osób trwale niezdolnych do odbycia podróży na posiedzenie składu orzekającego, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.
f) Zespół orzeka wyłącznie na wniosek strony lub jej przedstawiciela, bez względu czy jest to orzeczenie pierwszorazowe czy kolejne.
g) zaświadczenie lekarskie, ważne jest 30 dni od daty wystawienia (załącznik nr 3).
h) wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (w przypadku orzeczeń wydanych na czas określony), można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, a przypadku pogorszenia stanu zdrowia w każdym czasie.