Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

Wniosek o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składany po raz pierwszy

 

Wniosek składany pierwszy raz

 

Wymagane dokumenty:


a)pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż)  lub stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż),

b)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko lub osoba dorosła (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

c) inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone  za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu),

d) zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego- w przypadku cudzoziemców.

 

Kontynuacja orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 

Wymagane dokumenty:

 

a)pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż)  lub stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż), jednakże nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności ostatniego orzeczenia,

b)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko lub osoba dorosła (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

c)inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone  za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu),

d)kserokopię poprzednich orzeczeń jeśli były wydane,

e)zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego- w przypadku cudzoziemców.

 

Zmiana stanu zdrowia

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba zainteresowana posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

a)pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż)  lub stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.,)

b)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

c) inne niezbędne dokumenty medyczne potwierdzające zmianę stanu zdrowia w stosunku do dnia w którym zostało wydane ostatnie orzeczenie o niepełnosprawności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu),

d)kserokopię poprzednich orzeczeń jeśli były wydane,

e)zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego- w przypadku cudzoziemców.

 

Inne istotne informacje (uwagi):


a)Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są dla dzieci do 16 r.ż., na czas nie dłuższy niż do ukończenia 16 lat; powyżej 16 r.ż. wydawane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
b)Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być wydawane na czas określony lub na trwałe.

c)W przypadku dzieci do 16 r.ż. wniosek składa opiekun lub przedstawiciel ustawowy dziecka, wnioski osób powyżej 16 r.ż. składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy.
d)Zespół może orzekać na wniosek osoby zainteresowanej nie mającej stałego zameldowania na terenie powiatu namysłowskiego, jeżeli okres pobytu przekracza ponad 2 miesiące.

e)Zespół może orzekać zaocznie w przypadku osób  niezdolnych do odbycia podróży na posiedzenie składu orzekającego, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.

f)Zespół orzeka wyłącznie na wniosek strony lub jej przedstawiciela, bez względu czy jest to orzeczenie pierwszorazowe czy kolejne.

g)Zaświadczenie lekarskie, ważne jest 30 dni od daty wystawienia.

 

Opłaty:


W tej sprawie opłat nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumentację należy składać  w:
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

Sposób załatwienia sprawy

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.
Orzeczenie przesyłane jest wnioskodawcy drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.

Czas załatwienia sprawy:

Postępowanie przed zespołem orzekającym jest podporządkowane przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach nieuregulowanych w przepisach szczególnych) dlatego też wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy

 

Od orzeczenia powiatowego zespołu przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu Odwołanie wnosi się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzeczenie wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie może wnieść osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. W przypadku braku podstaw do zmiany orzeczenia w całości przesyła akta sprawy do wojewódzkiego zespołu. Zobowiązany jest zrobić to w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu powiatowego do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy przesłać lub złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do zespołu wojewódzkiego, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu powiatowego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie może wnieść osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu wojewódzkiego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Ważne: Wojewódzki zespół nie posiada uprawnień do wydawania orzeczeń na podstawie prawomocnych wyroków sądu. W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który zmienia orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu wraz z orzeczeniami wojewódzkiego i powiatowego zespołu. Oryginał wyroku wydaje sąd na wniosek osoby orzekanej.

Uwaga: Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

 

 

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośredni o z pracownikami telefonicznie (77 410 36 95 wew.166-167 ) lub osobiście w Powiatowym Zespole  ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów ( pokój nr. 17- 18/18a).

 

Pliki do pobrania:

Wnioski dla osób do 16. roku życia:
ODTwniosek o wydanie orzeczenie o niepełnopsrawności- obowiązujący od lipca 2024r.odt (23,53KB)
DOCZaświadczenie lekarskie.doc (59,50KB)

Wnioski dla osób pomiędzy 16. - 18. rokiem życia:
ODTWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- obowiązujący od lipca 2024r.odt (29,40KB)
DOCZaświadczenie lekarskie.doc (59,50KB)


Wnioski dla osób powyżej 18. roku życia:
ODTWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- obowiązujący od lipca 2024r.odt (29,40KB)
DOCZaświadczenie lekarskie.doc (59,50KB)