Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Finansowego

W zakresie planowania i realizacji budżetu.

 1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu.
 2. Nadzór na realizacją budżetu.
 3. Opracowywanie wieloletnich planów finansowych.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał zarządu i rady powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie.
 5. Wzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
 6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi.
 7. Przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym o zmianach budżetu.
 8. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych i finansowych w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, z realizacji budżetu.
 9. Sprawdzanie i analiza sprawozdań statystycznych i finansowych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
 10. Przekazywanie należnych kwot jednostkom organizacyjnym powiatu.
 11. Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie księgowości budżetowej.

 1. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.
 2. Przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji.
 3. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu.
 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki starostwa.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych o dochodach i należnościach jednostki starostwa.
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych o wydatkach i zobowiązaniach jednostki starostwa.
 7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej konta depozytów.
 9. Windykacja należności budżetowych i jednostki starostwa.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i sporządzanie deklaracji VAT.
 12. Planowanie wydatków osobowych jednostki starostwa.
 13. Sporządzanie list płac z tyt. umów o pracę i list wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło.
 14. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS.
 15. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 16. Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.
 17. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 18. Sporządzanie list wypłat diet radnych oraz rozliczenia rocznego wypłat diet.
 19. Sporządzania sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania i płac.
 20. Prowadzenie kasy.
 21. Rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników.
 22. Rozliczanie wypłat dla pracowników z tytułu przyznanych ryczałtów samochodowych.
 23. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności.
 24. Bieżąca współpraca z bankiem w celu uzgadniania sald na rachunkach bankowych.
 25. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów Skarbu Państwa.
 26. Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji dochodów Skarbu Państwa.
 27. Windykacja należności Skarbu Państwa.

W zakresie księgowości pozabudżetowej.

 1. Obsługa finansowo – księgowa powiatowych funduszy celowych.
 2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości z działalności powiatowych funduszy.
 5. Obsługa finansowo – księgowa państwowych funduszy celowych.
 6. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 7. Windykacja należności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 8. Prowadzenie księgowości syntetycznej przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 10. Dokonywanie corocznego przypisu należności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 11. Wysyłanie informacji do płatników o wysokości opłat na Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 12. Windykacja należności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 13. Sporządzanie sprawozdawczości z działalności państwowych funduszy celowych.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 11:17
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  16-01-2012 10:33
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 18670
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl