Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej swoją działalność prowadzi na podstawie:

 

- Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 129/458/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r.,

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583),

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 530),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 734),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.poz. 305, 1236,1535, 1773, 1927,1981, 2054, 2270,z 2022 r. poz. 583,655).

 

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej jest jednostką budżetową Powiatu Namysłowskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określone dla jednostek budżetowych.

Nadzór organizacyjny i gospodarczy nad działalnością Domu sprawuje Starosta Namysłowski.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dla pracowników:  

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk”, Kamienna 22, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy,
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. Pracownik posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 8. Podanie przez pracownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Pracownik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości spełnienia przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,
 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk”, Kamienna 22, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych mieszkańców jest ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zadania zlecone przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. Mieszkaniec posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 8. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Mieszkaniec jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz mieszkańca,
 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla kontrahentów:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk”, Kamienna 22, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b,
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 6. Kontrahent posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla monitoringu wizyjnego:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk”, Kamienna 22, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”,
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe (wizerunek) przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne.
 6. Kontrahent posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.