Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego


Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwszy)  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest działka nr 851/78 zabudowana budynkiem garażowo - magazynowym położona w Namysłowie przy ul. Pułaskiego. Powierzchnia nieruchomości - 0,0581 ha w tym powierzchnia użytkowa budynku garażowo-magazynowego -90 m2, składającego się z 5 boksów o pow. użytkowej po 18 m2 każdy.
  Działka  położona na peryferiach miasta, III linia zabudowy względem ul. Pułaskiego, w sąsiedztwie terenów składowo-magazynowych i budynków Zespołu Szkół Mechanicznych. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości - garażowo-magazynowy. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację - w pobliżu. Dojazd do nieruchomości będzie zapewniony przez istniejący ciąg komunikacyjny na działce nr 851/77, na której ustanowiona zostanie służebność gruntowa przejazdu i przechodu. Działka  zabudowana 5 boksami garażowymi naziemnymi oraz przybudowanym skrajnym boksem gospodarczym - częściowo zagłębionym w ziemi. Wady szczególne: na działkę zachodzi dach budynku położonego na nieruchomości sąsiedniej. Na rzecz właścicieli budynku sąsiadującego na przedmiotowej nieruchomości ustanowiona zostanie  służebność konserwacji i napraw tego dachu. W skład nieruchomości wchodzi około 40 letni budynek, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z prefabrykatów, stropodach ognioodporny z płyt korytkowych kryty papą, rynna z blachy ocynkowanej, posadzka cementowa, bramy wjazdowe drewniane - deskowe, wyposażenie w instalacje - e.e. Skrajny boks magazynowy częściowo zagłębiony w ziemi, do którego prowadzą zewnętrzne schody monolityczne. Pokrycie boksu prowizoryczne blachą. Brama wejściowa metalowa. Stan techniczny budynku ocenia się jako średni. Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów: C.9U. – teren zabudowy usługowej. Nieruchomość ma urządzą księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/000160036/6. Nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 2. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 3. Minimalna wysokość postąpienia 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
 4. Wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść do dnia 22.05.2015 r. włącznie.
 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W tytule dowodu wpłaty / wniesienia wadium należy wpisać:" Wadium - działka nr 851/78".
 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2015 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 8. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
 9. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

 

Pliki do pobrania:

1. PDFUCHWAŁA - ZP nr 13-53-2015 z dnia 16.04.2015.pdf (43,55KB)