Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa

położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

 

 1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa – oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  Powiatu Namysłowskiego jako działka nr 24, k. m. 1 o pow. 0.0658 ha w obrębie Kuźnica Dąbrowska, Gmina Świerczów. Działka ma kształt regularny, jest nieogrodzona i niezagospodarowana, przylega do drogi gruntowej. W otoczeniu działki znajdują się sieć elektroenergetyczna i wodociąg. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym z 1900 r., który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek ma powierzchnię użytkową 73 m2, jest dwukondygnacyjny, składa się z: trzech pokoi, kuchni i klatki schodowej. Dom pokryty jest dachem dwuspadowym drewnianym krytym dachówką wymagającym naprawy. Stropy i schody są uszkodzone, stolarka drzwiowa, okienna i podłogi zniszczone, instalacja elektryczna zdewastowana, brak przyłącza wodociągu. Dom od wielu lat niezamieszkany w złym stanie technicznym. Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów: A/MR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr OP1U/00053278/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nie jest ona obarczona żadnymi zobowiązaniami.
 2. Cena wywoławcza wynosi 17500,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset  00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku rokowań jest ceną brutto. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 880 zł (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt 00/100).
 3. Rokowania odbędą się w dniu 31.07.2015 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek rokowań o godzinie 10:00.
 4. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że wniosą zaliczkę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 oraz złożą na piśmie zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Pl. Wolności 12A najpóźniej do dnia 24.07.2015 r.  Koperta powinna być oznaczona „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej podmiot.
 1. Osobie, która wygra rokowania, zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed upływem 3 dni od daty zamknięcia rokowań, pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się zwycięzcy rokowań, od zawarcia aktu notarialnego.
 2. Cena nieruchomości płatna będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z rokowań. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 3. Starosta Namysłowski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 4. Na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym: I przetarg  17.06.2014 r., II przetarg 11.09.2014 r., III przetarg 25.11.2015 r., IV przetarg 17.03.2015 r., oraz I rokowania w dniu 27.05.2015 r.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy  Placu Wolności 12A pokój nr 11  lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 155.

 

 

 

                                                                                              Starosta Namysłowski

 

                                                                                                     Michał Ilnicki