Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia Pełnomocnika

Ogłoszenia Pełnomocnika - Stare

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm). zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku.

1. PDFZaproszenie_1.pdf

2. PDFFormularz_1.pdf


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku”. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 31 10. 2019 r. do 21.11.2019 r. do godz.15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Załączniki:

1. PDFUCHWAŁA.pdf

2. DOCXZałącznik nr 1.docx

3. RTFZałącznik nr 2.rtf

4. RTFZałącznik nr 3.rtf

5. DOCXZałącznik nr 4.docx

6. DOCXZałącznik nr 5.docx

7. PDFZawiadomienie Zarzadu o przyjęciu oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2015
  przez: Katarzyna Paradowska
 • opublikowano:
  15-10-2015 13:52
  przez: Robert Kupniewski
 • zmodyfikowano:
  02-12-2019 09:01
  przez: Bartosz Podgórski
 • podmiot udostępniający:
  Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  odwiedzin: 12366
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl