Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Pełnomocnika

Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 29 10. 2020 r. do 20.11.2020 r. do godz.14,00 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 71/246/2020 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 28 października 2020r.

PDFUchwała nr 71.246.2020 z dnia 28.10.2020.pdf (7,89MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (14,77KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (114,90KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (130,46KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (53,91KB)
PDFZawiadomienie Zarządu.pdf (704,57KB)


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1. PDFOGŁOSZENIE.pdf (492,07KB)

2. PDFOFERTA.pdf (2,29MB)

3. PDFOgłoszenie 2 z dnia 17.06.2020r.pdf (398,68KB)


Ogłoszenia Pełnomocnika - Stare

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm). zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku.

1. PDFZaproszenie_1.pdf (1,07MB)

2. PDFFormularz_1.pdf (742,56KB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku”. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 31 10. 2019 r. do 21.11.2019 r. do godz.15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Załączniki:

1. PDFUCHWAŁA.pdf (5,97MB)

2. DOCXZałącznik nr 1.docx (14,59KB)

3. RTFZałącznik nr 2.rtf (113,83KB)

4. RTFZałącznik nr 3.rtf (119,83KB)

5. DOCXZałącznik nr 4.docx (21,46KB)

6. DOCXZałącznik nr 5.docx (21,55KB)

7. PDFZawiadomienie Zarzadu o przyjęciu oferty.pdf (675,44KB)