Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Jak załatwić -  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.));
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
2. potwierdzenie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (np. aktualny wypis z rejestru sądowego lub statut);
3. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo);
4. udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeń;
5. kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania;
6. lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych).
W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest:
- zakładem pracy chronionej, do wniosku dołącza się :
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
b) sprawozdanie F-01 i F-02 (w przypadku ich sporządzania) za rok poprzedzający złożenie wniosku;
c) kwotę naliczenia oraz sprawozdanie z wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed data złożenia wniosku.
- przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania;
realizacja – na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON i zapewnią odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania.
2. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
3. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

DOCwniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.doc (94,50KB)