Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc Prawna Porady Obywatelskie Mediacja.jpeg
Ministerstwo Sprawiedliwosc.png

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kto może skorzystać                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis usługi

 

Zgodnie z przepisami ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tzn.:

 • osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej,
 • również sobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, co do zasady, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej dzielności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc, jak sama nazwa na to wskazuje, jest udzielana bezpłatnie. W ramach nieodpłatnej pomocy osoby uprawnione mogą skorzystać z trzech różnych usług, których zakres został krótko przedstawiony poniżej:

1. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców prawnych. Pomoc ta jest kierowana do osób, które potrzebują pomocy prawnej (np. dowiedziały się o pozwie lub zajęciu komorniczym, z którym się nie zgadzają, mają problem z zawartą umową, ZUS odmówił im wypłaty emerytury) i polega z reguły na:

 • udzieleniu informacji jak, z prawnego punktu widzenia, wygląda sytuacja osoby uprawnionej oraz jakie są jej prawa i obowiązki,
 • w jaki sposób osoba uprawniona może rozwiązać swój problem prawny,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • poinformowaniu o kosztach postępowania sądowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy do sądu.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Osoby uprawnione otrzymują pomoc udzieloną w sposób zrozumiały dla zwykłego obywatela, w tym dotyczącą załatwienia czynności urzędowych lub rozwiązania życiowych problemów, na przykład o możliwych do podjęciach działaniach mających na celu  wyjścia ze spirali zadłużenia. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również działania zmierzające do podniesienia świadomości osoby uprawnionej oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z tą osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.

3. Nieodpłatna mediacja jest prowadzona w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy, w ramach nieodpłatnej mediacji, udziela mediator. Nieodpłatna mediacja jest kierowana do osób, które są zainteresowane polubowny rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą
(np. z wierzycielem, członkiem rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Dzięki temu rozwiązaniu osoba uprawniona nie zostanie narażona na poniesienie kosztów sądowych. Nieodpłatna mediacja swoim zakresem obejmuje:

 • udzielenie informacji o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów (w tym z mediacji) oraz jakie niesie to za sobą korzyści,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikator internetowego). Jeżeli pomoc nie jest udzielana w takich formie na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.

 

 

 

Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny. Oznacza to, że taka osoba może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Osoba uprawniona charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami może także poprosić aby porada odbyła się w miejscu jej zamieszkania (wizytę domową) lub w innym, bardziej przystosowanym miejscu. Osoba uprawniona może także poprosić o zorganizowanie pomocy tłumacza migowego.

 

Termin wizyty zarówno do Punktu w Namysłowie
jak i w Pokoju ustalany jest telefonicznie pod nr  77 4103695
wew. 113 lub 116

 

 

 

Forma zapisu

 

Powiat Namysłowski w 2022 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu namysłowskiego. Powyższe Punkty mieszczą się:
- w Starostwie Powiatowym w Namysłowie – Punkt nieodpłatnych porad prawnych i mediacji - Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów.


- w Urzędzie Gminy Pokój  - Punkt Nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji ul. Sienkiewicza 8 Budynek Urzędu Gminy- Sala Ślubów. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Smarchowicach Wielkich przy  ul. Brzegowa 8 46-100 Namysłów
Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach:

Usytuowanie punktu

Telefon,

 e-mail

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy

Starostwo Powiatowe
w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220

77 410 -36-95
w. 113 lub 116

 

Poniedziałek

16:00-20:00

RP

Wtorek

10:00-

14:00

A

Środa

16:00-20:00

RP /A

Czwartek

10:00-14:00

RP

Piątek

14:00-18:00

A

Budynek Urzędu Gminy
w Pokoju
ul. Sienkiewicza 8

77 410 -36-95
w. 113 lub 116

 

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

10:00-14:00

DO

Środa

13:00-17:00

Czwartek

14:00-18:00

DO

Piątek

10:00-14:00

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,
 A - adwokat udziela porad w punkcie,
 A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym

DO- doradca obywatelski

 

Dodatkowo Starosta Namysłowski informuje o możliwości skorzystania z dyżurów specjalistycznych, które są organizowane na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów specjalistycznych nie jest zamknięta i będzie aktualizowana w kolejnych miesiącach.

Lista dyżurów specjalistycznych znajduje się na stronie:   Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)