Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Prawa Jazdy, parter, hol - stanowisko IV-VI tel. +48 77/4103 695, wew. 157.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA NA ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA DO ODEBRANIA PRAWA JAZDY

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem (Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.),

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E i pozwolenia na kierowanie tramwajem,

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat,

 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (o ile dotyczy),

 • dokument tożsamości do wglądu,

Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku;

 • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

 • zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłaty za wydanie profilu kandydata na kierowcę.

Czas załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

Zakończenie sprawy:

Wydanie unikalnego progilu kandydata na kierowcę.

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Po odbiór profilu kandydata na kierowcę należy zgłosić się  z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

  PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienia,

 • rozszerzenia uprawnień

 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),

 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologicznego):

  • przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,

  • przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej 1 roku,

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

 1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM ;

 2. 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

 3. 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

 4. 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od
  2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

 5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczjącej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

 6. 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy);

 7. 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

  • A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

  • D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy);

 8. 21 lat – dla tramwaju.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)

 2. Ustawa o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 627)