Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata/zniszczenie), zmiana danych, przedłużenie ważności

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Prawa Jazdy, parter, hol - stanowisko IV-VI, tel. +48 77/4103 695, wew. 157.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty.

WNIOSEK

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek (Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.) oraz kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (w przypadku utraty, zniszczenia).

 • Kserokopia prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy dokumentów utraconych).

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (w przypadku zmiany daty ważności uzyskanego uprawnienia).

 • Dowód osobisty lub w przypadku jego braku potwierdzenie zameldowania, lub inny dokument potwierdzający zmianę danych oraz tożsamość (dotyczy zmiany danych osobowych).

Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł + opłata ewidencyjna - 0,50 zł .Opłatę należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12 A, Bank Spółdzielczy Namysłów, nr konta: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi opłatami organ wydający prawo jazdy zamawia w/w dokument w PWPW w Warszawie. Realizacja zamówienia dokumentu – do 9 dni roboczych.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej (interesant otrzymuje prawo jazdy).

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Po odbiór prawa jazdy należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 • Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

 • https://www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html – Strona internetowa, na której można sprawdzić status prawa jazdy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 627)

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2016
  przez: Iwona Karasińska
 • opublikowano:
  12-01-2016 11:32
  przez: Bartosz Podgórski
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 13:40
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 2486
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl