Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Działalność Poradni

NASZA MISJA

Jesteśmy zespołem profesjonalistów otwartym na potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców, uczniów i nauczycieli, zapewniającym wieloprofilowe psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczno- rehabilitacyjne usługi o najwyższym standardzie.

Proponujemy bogatą ofertę pomocy, wspierająca wszystkich naszych klientów w pełnieniu swoich ról z sukcesem, realizowaną w przyjaznej atmosferze, opartej na uczciwości, wrażliwości i empatii.

Poradnia to również azyl dla dziecka krzywdzonego. Szczęście i dobro każdego dziecka - to wartości nadrzędne wyznaczające nasze codzienne odpowiedzialne, kreatywne, wspierające, odważne działania.

 


Głównym celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i innej, specjalistycznej w związku z problemami rozwojowymi dzieci i młodzieży, jej wychowaniem i kształceniem.

Założony cel realizuje poradnia poprzez działalność:
- diagnostyczną,
- terapeutyczną,
- profilaktyczną,
- doradczą w wyodrębnionych obszarach.

Ustala się następujące merytoryczne obszary działalności:
1) Wczesne wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia.
2) Wspomaganie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia i efektywności uczenia się.
3) Wspomaganie dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, komunikacji społecznej, sytuacji konfliktowej, realizacji funkcji wychowawczych.
4) Poradnictwo zawodowe – w zakresie wyboru kierunku kształcenia, planowania kariery zawodowej.


Aktualny teren działalności poradni to wszystkie gminy powiatu namysłowskiego:
- Namysłów,
- Domaszowice,
- Pokój,
- Wilków,
- Świerczów.


1. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa w ciągu całego roku.
2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu namysłowskiego.
4. Poradnia udziela pomocy małym dzieciom nie uczęszczającym jeszcze do szkół i placówek, ale zamieszkującym na terenie powiatu namysłowskiego, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym).
5. Dzieciom i uczniom oraz ich rodzicom, a także nauczycielom z innego powiatu poradnia może udzielać pomocy w oparciu o porozumienie zawarte między starostą powiatu namysłowskiego a starostą powiatu prowadzącego odpowiednią poradnię, właściwą dla w.w. klientów.


Dokumentacja poradni obejmuje:

1) roczne plany pracy poradni,
2) sprawozdanie z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych za dany rok szkolny,
3) skorowidz alfabetyczny, kartoteka badanych,
4) teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
5) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) dokumentację finansowo-księgową.

Poradnia firmuje dokumenty pieczęcią zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżej wymienione dokumenty (zasoby) przechowywane są w archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie.