Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna ZSS

Struktura organizacyjna ZSS

Podstawa prawna działania .

Zespół Szkół Specjalnych jest publiczna jednostką oświatową.
Organem prowadzącym jest  Powiat  Namysłowski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

Zespól Szkół Specjalnych zorganizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

Zespół Szkół Specjalnych jest oświatową jednostką organizacyjną w skład, której wchodzą następujące typy szkół powołane mocą aktu założycielskiego :
1.  Szkoła Podstawowa Specjalna dla  dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym
2. Gimnazjum  specjalne dla uczniów niepełnosprawnych  upośledzonych umysłowo  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych  upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

W roku szkolnym 2006/ 2007 do ZSS uczęszcza  około 90 uczniów zorganizowanych w 13 oddziałach klasowych.
1. Szkoła jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych
     umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
2.  Szkoła prowadzi zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci   
     upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. Cykl kształcenia obejmuje:
• sześcioletnią szkołę podstawową specjalną,
• trzyletnie gimnazjum specjalne,
•  zasadniczą szkołę zawodową specjalną.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI :

• Troszczy się o każdego ucznia i wspiera go w rozwoju
• Stwarza szansę na lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego ucznia,
• Stwarza szansę na osiągnięcie tych umiejętności , których dziecko nie osiągnęłoby bez wsparcia i pomocy pedagogów specjalnych,
• Zapobiega powstawaniu i utrwalaniu się niepełnosprawności w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej,
• Każdy nauczyciel ma możliwość rozwoju zawodowego, udziału w różnych formach kształcenia i doskonalenia, co podnosi jakość usług dydaktyczno – wychowawczych w szkole ,
• Zapewnia bezpieczeństwo w szkole i na wycieczkach,
• Organizuje dożywianie i pomoc socjalną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
• Pomaga dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych w rozwiązywaniu ich problemów,
• Ukazuje pozytywne wzorce zachowań,
• Diagnozuje potrzeby dziecka i podejmuje wszelkie działania, aby je zaspokoić,
• Podmiotowo traktuje każdego ucznia,
• Nawiązuje kontakty z innymi szkołami, ośrodkami doskonalenia, celem możliwości ciągłego dokształcania się kadry, wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami,  podejmowania wspólnych badań,
•  Zacieśnia współpracę nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa,
• prowadzi wsparcie i pedagogizację rodziców