Przejdź do treści strony WCAG

Statut Zespołu Szkół Specjalnych

Statut Zespołu Szkół Specjalnych

Statut Zespołu Szkół Specjalnych jest podstawowym dokumentem regulującym i normującym zasady oraz organizację pracy tej placówki.
Statut ma charakter dokumentu otwartego, do którego wprowadzone będą poprawki i uzupełnienia wynikające ze zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz przepisów oświatowych.
Wszystkie dokumenty regulujące, które będą funkcjonowały w Zespole Szkół Specjalnych spełniać będą funkcje pomocnicze i nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 

 

Podstawowe dokumenty źródłowe uwzględnione w opracowaniu Statutu to:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty,
- Ustawa z dnia 16 stycznia 1987 r. - „Karta Nauczyciela”,
- Kodeks pracy i kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004. [ Dz.U. nr 199, poz2046 z 2004r.] w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Pełna treść Statutu Zespołu Szkół Specjalnych  oraz jednostki organizacyjnej ZSM została umieszczona w załączniku.

DOCStatut ZSS.doc