Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja ZSS

Rekrutacja

Do Zespołu Szkół Specjalnych przyjmowane są dzieci i młodzież z orzeczeniami do kształcenia specjalnego , wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. 

Uczniowie szkoły.

1. Do szkoły przyjmuje się :
a) Z urzędu na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzającej upośledzenie umysłowe
b) Na prośbę i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym, jeśli w szkole są wolne miejsca, jeżeli spełnia postanowienia punktu  1. 1 oraz za porozumieniem odpowiednich Starostów
c) O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor zespołu,
d) Do szkoły zawodowej przyjmowana jest młodzież, która ukończyła gimnazjum,
e) Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły wymaga zawiadomienia dyrektora tej szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jeżeli spełnia postanowienia punktu  1. 1
2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej oraz niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej , a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz podania rodziców.

3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może:
a) Uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując braki programowe do końca roku szkolnego,
b) Kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 
5. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.
 
6. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
a) Podjęcia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 
8. Dyrektor zespołu sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
9. Nie spełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.