Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji – sporządzony samodzielnie przez składającego wniosek:
   
 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
  • nazwy stowarzyszenia,
  • adresu siedziby,
  • regulaminu działalności,

a także wyboru:

 • nowego przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 1. listę obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

W przypadku zmiany regulaminu działalności należy załączyć 2 egz. jednolitego tekstu regulaminu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

 

Nieuzupełnienie wniosku o wpis zmian do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian danych, stowarzyszenie zwykłe składa wniosek do starosty o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę zmian,
 • obowiązkiem stowarzyszenia jest informowanie starosty o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie a także osób z zarządu i komisji rewizyjnej.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

DOC1. Wniosek o wpis zmian do ewidencji.doc
 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich