Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w ZSM

Kontrole zewnętrzne

 
21.09.2010r. Małgorzata Prokop – wizytator KO w Opolu
Zakres kontroli: Kontrola warunków rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej – wg arkusza monitoringu .
 
29.03.2010r.Jerzy Kisiel  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Zakres kontroli: Kontrola stanu technicznej sprawności użytkowej budynku głównego z przybudówkami.
 
19.03.2010r. Katarzyna Cieślik i Małgorzata Gudełajtis  - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Zakres kontroli: Kontrola bieżącego stanu sanitarnego-porządkowego placówki
 
17.11.2009r.Irena Szewczyk  - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie
Zakres kontroli: Ocena stanu higieniczno-sanitarnego placówki.
 
31.08.2009r. Irena Szewczyk  - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie ,
E.Wołczańska – Wydział Oświaty Satarostwa Namysłowskiego
Zakres kontroli: Ocena stanu przygotowań placówki do nowego roku szkolnego.
 
10-11.03.2009r.Irena Szewczyk –- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie
Zakres kontroli: Kontrolne pomiaru oświetlenia w salach dydaktycznych placówki.
 
15.01.2009r.Małgorzata Prokop – wizytator KO w Opolu
Zakres kontroli:Badania i kontrola nadzoru dyrektora szkoły nad procesem wykorzystywania i analizowania wyników zewnętrznych egzaminów maturalnych i zawodowych w kontekście poprawy tych wyników.
 
13.06.2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Namysłowie
Zakres kontroli: Kontrola realizacji przeglądów obiektów budowlanych i dokumentacji budynków. Ocena stanu budynków placówki.

6 -20.06.2008r.Wydział kontroli Urzędu Skarbowego w Opolu
Zakres kontroli:Badanie i kontrola realizacji budżetu oraz zgodności wydatków z preliminarzem programu "Szkoła Marzeń".

26.03.2008r.  Irena Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie oraz referent ds. oświaty Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Namysłowie
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów szkolnych. Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.

25.01.2008r . Małgorzata Prokop – wizytator KO w Opolu
Zakres kontroli: Badania i kontrola działań szkoły w zakresie organizacji doradztwa w zakresie edukacyjno-zawodowego

09.11.2007r. Małgorzata Prokop – wizytator KO w Opolu
Zakres kontroli:Badania i kontrola działań szkoły w zakresie wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

23.10-07.11.2007r. Barbara Gustowska – inspektor kontroli - ZUS Opole.
Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania składek. Realizacja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Terminowość i poprawności rozliczeń finansowych z ZUS. Prawidłowość i poprawność opracowywania wniosków emerytalnych i rentowych oraz kapitału początkowego. Rozliczanie i wpłata świadczeń z tytułu zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych. Protokół kontroli z dnia 7.11.2007r.

26.10.2007r. Irena Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie oraz referent ds. oświaty Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Namysłowie
Zakres kontroli:Przegląd sanitarno-porządkowy placówki. Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych. 

18.10.2007r.Łukasz Saska – koordynator regionalny Stowarzyszenia Fundacji na rzecz pomocy szkole, programu „Przyjazna Szkoła” Mysłowice.
Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji programu projektu. Budżet projektu. Realizacja zajęć i szkoleń. 

26.09.2007r.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Namysłowskiego
Zakres kontroli: Realizacja naboru do klas pierwszych. Stan bazy dydaktycznej placówki. Potrzeby remontowe. Sprawozdanie z realizacji w ubiegłym roku szkolnym projektu "Szkoła Marzeń". 

28.08.2007r. Irena Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie oraz referent ds. oświaty Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Namysłowie
Zakres kontroli: Przygotowanie obiektów placówki do nowego roku szkolnego. Stan obiektów po realizacji wakacyjnych prac remontowych. 

15.05.2007r. Małgorzata Prokop – wizytator KO w Opolu
Zakres kontroli: Badania w zakresie realizacji podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz stopnia ilościowej realizacji planowanych zajęć edukacyjnych. Dokonano również lustracji funkcjonowania szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki. 

 23.04.2007r.Jadwiga Szramiak – wizytator KO w Opolu i Dorota Surminska działająca z upoważnienia Starostwa Powiatu Namysłowskiego
Zakres kontroli:Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów 

 7.12.2006r.Elżbieta Smogur– audytor projektu "Szkoła Marzeń" - Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa
Zakres kontroli:Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu "Szkoła Marzeń"

8-14.11.2006r. Irena Szewczyk– młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli:Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń szkolnych. Stan obiektów sportowych po realizacji prac remontowych.

1.09.2006r. Kazimierz Wierciński – powiatowy inspektor BHP i ochrony pożarowej. – Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
Zakres kontroli:Przygotowanie obiektów placówki do nowego roku szkolnego. Warunki BHP.

1.09.2006r.Irena Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli: Przygotowanie obiektów placówki do nowego roku szkolnego. 

22.08.2006r.Wiesław Buła – inspektor nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Zakres kontroli: Stan obiektów szkolnych i warsztatowych. Ksiązka obiektów. Przeglądy okresowe i roczne.

23-24.II.2006rJanina Zakręt i Marta Zamachowska – podinspektor d/s koordynacji i rozliczania programów stypendialnych – Starostwo Namysłowskie
Zakres kontroli:Kontrola dokumentów dotyczących projektu „Stypendia dla uczniów szkół Ponadginmazjalnych w powiecie namysłowskim. 

28.11.2005r. Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli: Kontrola stanu sanitarnego w klasopracowni szkolnych. Ocena temperatury w pomieszczeniach szkoły. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

 26.10.2005r. Irena Szewczyk – młodszy asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli:Ocena stanu sanitarnego placówki. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych szkoły.

25.XI. i 8.XII.2005r. Marek Wajzert – wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu
Zakres kontroli:Ankietyzacja. Lustracja obiektu. 

IX-XI.2005r. Marek Wajzert – wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu
Zakres kontroli: Zewnętrzne mierzenie jakości pracy w ZSM.

31.08.2005r.Irena Szewczyk – młodszy Asystent sekcji HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli:Przegląd placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego.

9 - 18.03.2005r.Alicja German - audytor wewnętrzny Starostwa Namysłowskiego.
Zakres kontroli: Audyt wewnętrzny planowany w 2005r. Gromadzenie środków finansowych. Racjonalne wydatkowanie środków pieniężnych w tym na wynagrodzenia i podatki.

11.03.2005r. Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Sławomir Hinborch - przedstawiciel Starostwa Namysłowskiego,
2. Kazimierz Wierciński – międzyszkolny inspektor ds. bhp i ochrony pożarowej,
3. Jerzy Myca – przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji,
4. Ryszard Zubek – przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanicznych.
Zakres kontroli:Określony przez pismo Opolskiego Kuratora Oświaty nr EL-4141-2/04 z dnia 1 lutego 2005r.
przegląd i ocena poziomu bezpieczeństwa w obiektach ZSM w następujących obszarach:
a) Stan techniczny urządzeń wokół budynków placówki i obiektów szkolnych,
b) Monitoring dostępu na teren szkoły niepowołanych osób,
c) Zabezpieczenie szatni szkolnych oraz mienia znacznej wartości należącego do szkoły przed kradzieżami i włamaniami,
d) Zabezpieczenie pracowni komputerowych – w tym przygotowanie na przyjęcie pracowni zgodnie z projektem MENiS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Edycja 2004.

17.01.2005r.Irena Szewczyk - st. instruktor d/s HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli: Odbiór sanitarny wyremontowanych sanitariatów szkolnych na warsztatach.

 4.11.2004r. st.kpt. Henryk Seruga i zespół obserwatorów z . KP PSP w Namysłowie.
Zakres kontroli:Ochrona przeciwpożarowa obiektu szkolnego. Kontrola przebiegu akcji ewakuacji ludzi z budynku szkolnego.

29.10.2004r.Irena Szewczyk - st. instruktor d/s HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów szkolnych.

21.09.2004r.wizytator Beata Sokół KO w Opolu.
Zakres kontroli:Ocena stanu przygotowań do egzaminu maturalnego maj 2005r.

31.08.2004r. Ewa Zimoch - st. pielęgniarka d/s HDM i Irena Szewczyk - st. instruktor d/s HDM -przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli:Kontrola sanitarna. Stan przygotowania placówki do rozpoczęcia roku szkolnego.

30-31.03.2004r. st. aspirant  Andrzej Prokop KP PSP w Namysłowie.
Zakres kontroli:Ochrona przeciwpożarowa w ZSM.

 23.03.2004r.Alicja German - audytor wewnętrzny Starostwa Namysłowskiego.
Zakres kontroli: Realizacja i harmonogram wydatków i dochodów w 2004 roku. Zobowiązania i należnośi ZSM.

 19.04.2004r.Ewa Zimoch - st. pielęgniarka d/s HDM - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.
Zakres kontroli: Kontrola sanitarna obietków i badania pracownicze.

4.02.2004r.Andrzej Michta - przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Zakres kontroli: Kontrola realizacji wydatków rzeczowych za rok 2003.

 7.01.2004r. Ryszard Pawliszyn - st. wizytator KOiW w Opolu.
Zakres kontroli: Stan przygotowań szkoły do przeprowadzenia egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe.