Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PDFInformacja Starosty Namysłowskiego o przenumerowaniu działek ewid.pdf (461,48KB)

PDFWykaz zmian oznaczenia działek ewidencyjnych.pdf (32,42MB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG WMS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2021 r. zostały udostępnione w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania WMS informacje zawarte w bazie BDOT500 i powiatowej bazie GESUT zgodnie z  § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385) oraz   § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).

Usługa WMS BDOT500 (publikuje warstwy: budynki i obiekty towarzyszące, budowle, ogrodzenia, komunikacja, zagospodarowanie terenu, sport i rekreacja, wody, rzeźba terenu).

Adres usługi: https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-bdot

 

Usługa WMS GESUT (publikuje dane z podziałem na warstwy: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna, sieć specjalna, sieć niezidentyfikowana).

Adres usługi: https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-gesut


INFORMACJA

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz.2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego następujące jednostkę ewidencyjną:

TERYT

Nazwa jednostki ewidencyjnej

160603_2

Pokój

 

 Udostępnienie osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu namysłowskiego

XLSPOG powiat namysłowski.xls (72,50KB)

XLSSOG powiat namysłowski.xls (643,50KB)


INFORMACJA 

 
        Uprzejmie informujemy, że zgodnie nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku, od dnia 31 lipca 2020 roku likwidacji uległ wymóg ujawniania umów dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (uchylenie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne). Zmieniło się również brzmienie art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników, z czym powstał wymóg potwierdzania zawarcia umów dzierżawy, zawartych na co najmniej 10 lat, przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie przedmiotu dzierżawy.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGI WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) w zakresie danych, takich jak:

 • geometria działek ewidencyjnych;
 • geometria budynków;
 • dane opisowe dotyczące działek ewidencyjnych:
  - numer księgi wieczystej, który udostępniany będzie w portalu ZSIN;
 • dane opisowe dotyczące budynków w szczególności:
   - identyfikator budynku,
   - funkcja,
   - rodzaj budynku - według Klasyfikacji Środków Trwałych.

dostępna jest pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1606

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.

Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS.


STAROSTA NAMYSŁOWSKI INFORMUJE

Starosta Namysłowski informuje, że zgodnie z treścią § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) w skład operatu technicznego wchodzą m.in. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych,  o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą, a Starostą Namysłowskim prowadzącym Państwowy Zasób Geodezyjny  i Kartograficzny.

W tym celu Starosta Namysłowski, w ramach uzgodnienia, udostępnia nieodpłatnie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, które zamierzają wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Namysłowskiego, program komputerowy GEO-INFO Delta LT w celu jego wykorzystania do sporządzenia plików danych, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. Unikalną wartością tego programu jest możliwość modyfikacji wszystkich obiektów w trybie on-line zapewniając jednocześnie tworzenie historii zasobu macierzystego. Wykonawca prac będzie miał możliwość pracy na aktualnej bazie danych bez konieczności ponownego zakupu plików bazodanowych. 

Plik instalacyjny można pobrać pod poniższym adresem:

https://systherm-info.pl/geo-info/do-pobrania

Jednocześnie informuje się  że jedynie do  dnia 30-04-2019 r., zamiast plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty,  pod rygorem uznania przekazywanej dokumentacji za niekompletną.


INFORMACJA

Na podstawie art.3 ust.1 i art.7d ust.1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późn.zm.) oraz w powiązaniu z  §3 ust.1 pkt 2, § 6 ust. 1 i 2, § 24 ust.1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) informuję, że od dnia 19.12.2018 r. obowiązującym systemem odniesień przestrzennych na terenie powiatu namysłowskiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Wszystkie obiekty bazy danych BDOT500, GESUT, BDSOG z wysokościami w  układzie PL-KRON86-NH zostały przeliczone do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.

Wyniki pomiarowe opracowań geodezyjnych (dotyczy zgłoszonych prac geodezyjnych przed dniem 19.12.2018 r.) przed przekazaniem do PODGiK w Namysłowie należy uzgodnić z pracownikami PODGiK.


Informacja o identyfikatorach zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie namysłowskim.

 

Nazwa zbioru danych przestrzennych

Identyfikator zbioru danych przestrzennych

Ewidencja gruntów i budynków

PL.PZGiK.13

Baza Danych Obiektów Topograficznych

PL.PZGiK.5562

Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

PL.PZGiK.5563

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

PL.PZGiK.5564

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

PL.PZGiK.5565


INFORMACJA

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz.2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego następujące jednostki ewidencyjne:

TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej
160602_4 Namysłów-miasto
160601_2 Domaszowice
160605_2 Wilków
160602_5 Namysłów-obszar wiejski
160604_2 Świerczów

 

 

 1. PDFInformacja BDOT500.pdf (998,72KB)
 2. PDFInformacja BDOT500_23122016.pdf (796,19KB)
 3. PDFInformacja BDOT500_06102017.pdf (267,11KB)

 

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Andrzej Michta   


INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Namysłowski dokonał zakupu programu GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT, wraz z licencją na bezpłatne korzystanie z aplikacji przez dowolne osoby i podmioty.

Program GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym przede wszystkim wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej. Program jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem GEO-INFO 7 Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w rodzimym formacie GIV.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią pracę wykonawcom prac geodezyjnych na obszarze powiatu namysłowskiego i tym samym współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie.

 

Link do wersji instalacyjnej GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami dla powiatu namysłowskiego: