Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności

Stan na dzień 1 lutego 2023 r. – opracowany przez PZOoN w Namysłowie

Aby skorzystać z nw. uprawnień należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia (oryginał jest własnością osoby która go otrzymała i nie należy go zostawiać w żadnej z instytucji).

 1. Ulgi w przejazdach 78% – dla dzieci i młodzieży uczącej się i towarzyszącego im opiekuna. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazdy z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Zniżki w komunikacji miejskiej wynikają z uchwał rady miasta.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 17-18, tel. 77-4 103 695 wew. 166-167, lub na stronie www.bip.namyslow.pl (zakładka starostwo – wydziały – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.

 1. Możliwość uzyskania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych i zniesienia barier architektonicznych – miejsce załatwienia sprawy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Wolności 1,46-100 Namysłów, tel. 77-4 105 193.
 2. Prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – przysługuje wszystkim dzieciom zaliczonym do osób niepełnosprawnych, bez względu na dochody, jakie osiągają ich rodzice. Można starać się także o inne formy wsparcia finansowego np. zasiłki celowe, oraz świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy wyłącznie rodziców lub opiekunów dziecka, którzy nie podejmują zatrudnienia lub z niego rezygnują, celem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod warunkiem uzyskania w pkt. 7 wskazań orzeczenia „konieczność trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”, zapisu – „wymaga”

Miejsce załatwienia sprawy Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu zamieszkania: Gmina Namysłów, Plac Wolności 1, tel. 77- 410 75 00, Domaszowice, ul. Główna 24a, tel. 77- 419 44 51, Pokój, ul. H. Sienkiewicza 5, 77-427 11 60, Świerczów, ul. Brzeska 15, tel. 77- 419 61 23, Wilków, ul. Wrocławska 16, tel. 77-419 55 62.

 1. Karta parkingowa – przysługuje wyłącznie dzieciom ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i zapisem – „spełnia” - w punkcie 9 wskazań orzeczenia, dot. przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 17-18, tel. 77- 41 03 695 wew. 166-167, lub na stronie www.bip.namyslow.pl (zakładka starostwo – wydziały – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. i opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł., wniesioną na konto: Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003. Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny.

Kierujący pojazdem przewożącym dziecko niepełnosprawne posiadające kartę parkingową, może parkować w miejscu oznaczonym znakiem drogowym P-24 (koperta) i - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, "zakaz wjazdu autobusów", "zakaz wjazdu motocykli", "zakaz wjazdu motorowerów", "zakaz postoju", "zakaz postoju w dni nieparzyste", "zakaz postoju w dni parzyste" i "strefa ograniczonego postoju".

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, tak aby był widoczny jej numer i data ważności. Zwolnienie z opłat za parkowanie zależy od uchwał rady miasta.

Opracowanie zawiera ulgi i uprawnienia, o które najczęściej pytają klienci PZOoN w Namysłowie, i nie stanowi katalogu zamkniętego.


Ulgi i uprawnienia wynikające z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Stan na dzień 1 lutego 2023 r. – opracowany przez PZOoN w Namysłowie

Ulgi i uprawnieninia wynikają z otrzymanego stopnia niepełnosprawności.

Aby skorzystać z nw. uprawnień należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia (oryginał jest własnością osoby która go otrzymała i nie należy go zostawiać w żadnej z instytucji czy zakładzie pracy).

W przypadku ulg w przejazdach ujęto wyłącznie ulgi w PKS i PKP, zniżki w komunikacji miejskiej wynikają z uchwał rady miasta.

 

 1. Stopień lekki:
 • Ulgi w przejazdach 78% – wyłącznie dla dzieci i młodzieży uczącej się (do ukończenia 24 roku życia) i towarzyszącego im opiekuna oraz studentów do ukończenia 26 r.ż.,jedynie w zakresie wymienionym w przepisach, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 17-18, tel. 77-4 103 695 wew. 166-167, lub na stronie www.bip.namyslow.pl (zakładka starostwo – wydziały – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.

 • Możliwość uzyskania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych i zniesienia barier architektonicznych – miejsce załatwienia sprawy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pl. Wolności 1,46-100 Namysłów 77-4 105 193.
 • Rehabilitacja zawodowa i dofinansowania z nią związane – należy kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie, pl. Wolności 1, pok. nr 2 (budynek CAZ) tel. 77-4 19 09 34 i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 77- 887 20 00.
 • Ulgi podatkowe (w tym odliczenia związane z zakupem leków) – Urząd Skarbowy w Namysłowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 46-100 Namysłów, telefon 77- 419 09 80,e- mail : us.namyslow@mf.gov.pl
 1. Stopień umiarkowany:
 • Wszystkie ulgi i uprawnienia jak przy stopniu lekkim, wymienione w pkt. 1
 • 37% ulgi w przejazdach PKP i PKS, wyłącznie dla osób, które posiadają symbol przyczyny niepełnosprawności z powodu chorób narządu wzroku 04-O, opiekun ma prawo do 95% zniżki.

Warunkiem skorzystania z uprawnień jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o której mowa w pkt.1 lit.a

 • Prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – przysługuje wyłącznie osobom u których określono datę powstania niepełnosprawności przed 21 r.ż. Osoba niepełnosprawna może się również starać o zasiłki celowe lub zasiłek stały (przy braku innego źródła dochodu). Miejsce załatwienia sprawy Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu zamieszkania: Gmina Namysłów,Plac Wolności 1, tel. 77- 410 75 09, Domaszowice, ul. Główna 24a, tel. 77- 419 44 51, Pokój, ul. H. Sienkiewicza 5, 77-427 11 60, Świerczów, ul. Brzeska 15, tel. 77- 419 61 23, Wilków, ul. Wrocławska 16, tel. 77-419 55 62.
 • Karta parkingowa – przysługuje wyłącznie osobom ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, u których określono symbol przyczyny niepełnosprawności z powodu chorób: narządu wzroku 04-O, narządu ruchu 05-R,neurologicznych 10-N oraz chorób układu oddechowego i krążenia 07-S i zapisem – „spełnia” - w punkcie 9 wskazań orzeczenia, dot. przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 17-18, tel. 77-4 103 695 wew. 166-167, lub na stronie www.bip.namyslow.pl (zakładka starostwo – wydziały – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. i opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł., wniesioną na konto: Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do posiadania karty.

Posiadacz karty parkingowej, kierujący pojazdem, lub osoba przewożąca osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową, może parkować w miejscu oznaczonym znakiem drogowym P-24 (koperta) i - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, "zakaz wjazdu autobusów", "zakaz wjazdu motocykli", "zakaz wjazdu motorowerów", "zakaz postoju", "zakaz postoju w dni nieparzyste", "zakaz postoju w dni parzyste" i "strefa ograniczonego postoju".

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, tak aby był widoczny jej numer i data ważności.

Zwolnienie z opłat za parkowanie zależy od uchwał rady miasta.

 • Ulgi w czasie pracy – czas pracy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, nie można jej także zatrudniać w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu). Ww. osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym (po przepracowaniu 1 roku od zaliczenia do stopnia niepełnosprawności) oraz prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze 21 dni roboczych celem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 • Ulga w opłacie paszportowej – wysokość 50%, więcej informacji można uzyskać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Ozimska 19, II piętro– Oddział Paszportów, tel. 77- 44 11 540.
 1. Stopień znaczny
 • Ulgi i uprawnienia jak przy stopniu lekkim, opisane w pkt.1, lit. b, c, d.
 • Ulgi i uprawnienia jak przy stopniu umiarkowanym, opisane w pkt.2 lit. e-f.
 • Ulgi w przejazdach – przysługuje zniżka w wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego komunikacji zwykłej (PKP i PKS) i 37% w komunikacji innej niż zwykła. Opiekun osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma zniżkę w wysokości 95%.

Osobom ze stopniem znacznym, które w orzeczeniu mają wpisany symbol przyczyny niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu wzroku (04-O), przysługuje zniżka w wysokości 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego komunikacji zwykłej (PKP i PKS) i 51% w komunikacji innej niż zwykła.

Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – procedura opisana przy stopniu lekkim, w pkt. 1 lit. a

 • Karta parkingowa - przysługuje wyłącznie osobom ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i zapisem – „spełnia” - w punkcie 9 wskazań orzeczenia, dot. przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ulgi i uprawnienia związane z posiadaniem karty i procedura jej uzyskania zostały opisane przy stopniu umiarkowanym w pkt. 2 lit. d

 • Zasiłek pielęgnacyjny należy się każdej osobie, która posiada orzeczenie o stopniu znacznym, bez względu na osiągane dochody. Jednakżeosoba, która osiągnęła 75 rok życia, zasiłek pielęgnacyjny będzie otrzymywać razem ze świadczeniem emerytalnym. Osoba niepełnosprawna może się również starać o zasiłki celowe lub zasiłek stały (przy braku innego źródła dochodu), a jej opiekun o świadczenie pielęgnacyjne. Miejsce załatwienia sprawy Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu zamieszkania: Gmina Namysłów,Plac Wolności 1, tel. 77- 410 75 00, Domaszowice, ul. Główna 24a, tel. 77- 419 44 51, Pokój, ul. H. Sienkiewicza 5, 77-427 11 60, Świerczów, ul. Brzeska 15, tel. 77- 419 61 23, Wilków, ul. Wrocławska 16, tel. 77-419 55 62.
 • Zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych – informacji udziela urząd pocztowy.

 *Opracowanie zawiera ulgi i uprawnienia o które najczęściej pytają klienci PZOoN w Namysłowie, i nie stanowi katalogu zamkniętego.