Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położonew Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego o nr ewid.: 1) 437/321; 2) 437/322; 3) 437/323; 4) 437/324; 5) 437/327; 6) 437/328; 7) 437/329; 8) 437/331; 9) 437/332.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 03.03.2017 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetargi odbędą się w dniu 08.03.2017 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 27.03.2015 r. ogłoszone uchwałą Nr 7/20/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.02.2015 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 27.03.2015 r. II (drugie) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 02.09.2015 r. ogłoszone uchwałą nr 80/89/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 08.07.2015 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 02.09.2015 r. III (trzecie) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 23.02.2016 r. ogłoszone uchwałą nr 37/167/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18.01.2016 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 23.02.2016 r. IV (czwarte) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 10.05.2016 r. ogłoszone uchwałą nr 44/187/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 10.05.2016 r. V (piąte) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 27.09.2016 r. ogłoszone uchwałą nr 62/236/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 27.09.2016 r.
 12. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego
  w Namysłowie, pokój nr 210, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

Lp.

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium      w zł

Postąpienie w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

437/321

RIIIb

0,1181

62 700,00

3 200,00

630,00

2.

437/322

RIIIb

0,1208

64 100,00

3 300,00

650,00

3.

437/323

RIIIb

0,1100

58 400,00

3 000,00

590,00

4.

437/324

RIIIb

0,1093

58 100,00

3 000,00

590,00

5.

437/327

RIIIb

0,1216

64 600,00

3 300,00

650,00

6.

437/328

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

7.

437/329

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

8.

437/331

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

9.

437/332

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

Pliki do pobrania:

1.PDFUCHWAŁA ZP nr 83-302-2017 z dnia 25.01.2017 r..pdf (51,21KB)