Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy i osoby sprawujące funkcję PINB

Organy i osoby sprawujące funkcję oraz ich kompetencjePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim
-Jerzy Kisiela

I. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1. ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
2. zatwierdzenie planów kontroli,
3. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5. wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania
decyzji administracyjnych i postanowień,
7. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w
postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8. występowanie do Opolskiej Izby Inżynierów i Architektów z wnioskami o
wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie,
9. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,
dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości
wydatków,
10.Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły
opiniodawcze i doradcze, określające cel ich powołań, skład osobowy oraz
zakres zadań i tryb działania.

II. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

1. działalnością inspekcyjną, polegającej na wykonywaniu inspekcji terenowej
w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania
obiektów budowlanych,
2. postępowaniami administracyjnymi,
3. postępowaniami egzekucyjnymi,
4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof
budowlanych,
5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno -
budowlanej i organami kontroli państwowej,
6. obsługa prawna Inspektoratu,
7. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
8. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
9. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10.gospodarowanie mieniem Inspektoratu.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:31
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13893
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl