Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku


Informacje ogólne

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach ww. komisji konkursowej.

3. Członkowie komisji konkursowych pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Wymagania dotyczące kandydatów

1. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności; 

 

Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Zarząd Powiatu w Namysłowie powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim oraz określi regulamin jej pracy.

 

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 4 listopada 2017 r.

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu zgłoszenia, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12 a, 46-100 Namysłów (w Sekretariacie) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 

Zadania komisji konkursowej

1. Komisja konkursowa ocenia i opiniuje oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszonego konkursu.

2. Komisja konkursowa proponuje wybór organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku.

 

Uwagi końcowe

1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.

 

Andrzej Michta

                                                                                                       Starosta Namysłowski


W załączeniu:

1. Formularz zgłoszenia